Milieudefensie en samenwerking

Om klimaatverandering te stoppen zijn grote veranderingen nodig. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop we onze huizen verwarmen, hoe we voedsel verbouwen en handel drijven. Dat krijgt Milieudefensie natuurlijk niet in haar eentje voor elkaar. Daarom werkt Milieudefensie in Nederland en in het buitenland intensief samen met andere organisaties, instellingen, overheden en bedrijven.

Inhoud

Een sterk Friends of the Earth-netwerk

Friends of the Earth International
Milieudefensie is de Nederlandse tak van het
Friends of the Earth International netwerk (FoEI). Dat is het grootste milieunetwerk ter wereld met nationale organisaties in 75 verschillende landen. Samen met wereldwijd 2 miljoen leden en donateurs voeren we campagne voor een duurzame en eerlijke wereld. Milieudefensie ondersteunt haar zusterorganisaties met kennis en ervaring op het gebied van campagnevoeren. Onze campagnes in Nederland over internationale onderwerpen zijn vormgegeven op basis van de ervaringen en inzichten van de FoE-groepen, en de door hen verzamelde feiten. 

Friends of the Earth Europe
In Brussel vind je het kantoor van 
Friends of the Earth Europe (FoEE). Milieudefensie werkt samen met Friends of the Earth groepen in 31 Europese landen. Samen hebben we meer invloed op de besluiten van de Europese Unie (EU) en proberen we de EU duurzamer en eerlijker te maken.

De 2 grote internationale allianties GLA en FGG

Green Livelihoods Alliance (GLA)
De 
Green Livelihoods Alliance is een samenwerking van de 6 organisaties: Gaia Amazonas, IUCN NL, Milieudefensie, NTFP-EP, SDI en Tropenbos International, en wordt technisch ondersteund door WECF en Fern. In 12 landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië werkt de GLA samen met organisaties uit het maatschappelijk middenveld, met inheemse volkeren en plaatselijke gemeenschappen en met sociale bewegingen. Het overkoepelende doel: tropische bossen beschermen en de mensen die daar direct afhankelijk van zijn. Dit doet de GLA door de zeggenschap van inheemse volken en plaatselijke gemeenschappen over hun bosgebieden te vergroten.

Fair Green and Global alliance (FGG)
De Fair Green and Global alliance is een samenwerking van de 8 organisaties ActionAid, Both ENDS, Clean Clothes Campaign, TNI, SOMO, IT for Change, The Samdhana Institute en Milieudefensie., FGG werkt samen met meer dan 1000 organisaties in het mondiale zuiden. Het overkoepelende doel: de invloed  van maatschappelijke organisaties en lokale gemeenschappen in het mondiale zuiden vergroten. De focus ligt op: 

 • Regelgeving om milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen door bedrijven te voorkomen
 • Handels- en investeringsverdragen
 • Klimaatbeleid
 • Landbouwbeleid

Telkens op nationaal en internationaal niveau (EU, VN). 

Coalities en netwerken in Nederland

De Eerlijke geldwijzer
We werken samen met Oxfam Novib, Amnesty International, World Animal Protection en PAX.
De Eerlijke geldwijzer vergelijkt banken, verzekeraars en pensioenfondsen op hun beleid rond belangrijke maatschappelijke onderwerpen zoals milieu, mensenrechten, wapenhandel en corruptie.

MVO Platform
Het
MVO Platform is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties die samenwerken om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te promoten.

Biomassa Platform
Overleg rond biomassathema’s met Action Aid, IUCN NL, Both ENDS, Wetlands International, Greenpeace, WNF, Natuur & Milieu, Solidaridad, ICCO, NCIV en Cordaid.

Coalitie Handel Anders
De
Coalitie Handel Anders is een coalitie van vakbonden, voedselproducenten, ondernemers, milieuorganisaties, kennis-, en consumentenorganisaties en betrokken burgers, die samen streven naar duurzame en eerlijke handel. 

Coalities en netwerken in het buitenland

European Environmental Bureau (EEB)
Het European Environmental Bureau is een samenwerkingsverband van meer dan 160 natuur- en milieuorganisaties uit heel Europa. Behartigt de belangen van deze organisaties in Brussel (EU), bijvoorbeeld met lobby op luchtvervuiling. Milieudefensie zorgt voor de Nederlandse inbreng in de Europese discussie:

 • We benaderen volksvertegenwoordigers in Nederland en Brussel
 • Stemmen af met EEB en zijn partnerorganisaties
 • Signaleren ontwikkelingen
 • Wisselen ideeën uit

OECD Watch
De 
OECD Watch is een netwerk van groepen gericht op het versterken en gebruiken van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Die richtlijnen gaan onder andere over mensenrechten en milieu.

European Coalition for Corporate Justice
Het
Europese MVO Platform (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

BankTrack
BankTrack is een internationaal netwerk gericht op het verduurzamen van de leningen en investeringen van (private) banken. BankTrack pleit voor een bankensector die bijdraagt aan een gezonde planeet en een rechtvaardige samenleving.

European Federation for Transport and Environment (T&E)
T&E houdt zich binnen de EU bezig met verkeer. Ze werken daarbij samen met ongeveer 60 Europese organisaties, waaronder Milieudefensie. T&E oefent samen met haar netwerk politieke druk uit op de Europese instituties, bijvoorbeeld rond de normen voor uitstoot door voertuigen (in 2015 bijvoorbeeld 'dieselgate').

Vertegenwoordiging in raden en adviescommissies

Milieudefensie neemt verantwoordelijkheid door zitting te nemen in raden en besturen. Daarmee laten we zien dat we in staat en bereid zijn om samen te werken in het belang van de oplossingen waar we voor staan. Vaak leggen we niet alleen de vinger op milieuproblemen, maar dragen we ook actief bij aan manieren om tot een oplossing te komen. Dat doen we samen met partners die ook weer hun eigen invloed inzetten:

 • Raad van Participanten van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN), afdeling Nederland
 • Stuurgroep Fair, Green and Global Alliance
 • Stuurgroep Green Livelihoods Alliance
 • Directeurenoverleg Groene 11

Samenwerking met bedrijven

In 2015 heeft Milieudefensie richtlijnen opgesteld voor de samenwerking met en de sponsoring door bedrijven.

Meer over Milieudefensie

Loading...