english

Milieudefensie en samenwerking

Om klimaatverandering te stoppen en de omschakeling eerlijk te laten verlopen, zijn grote veranderingen nodig. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop we onze huizen verwarmen, hoe we voedsel verbouwen en handel drijven. Dat krijgt Milieudefensie natuurlijk niet in haar eentje voor elkaar. Daarom werkt Milieudefensie intensief samen met andere organisaties, instellingen, overheden en bedrijven die ook willen veranderen.

Die veranderingen beperken zich niet tot Nederland. Daarom werken we ook aan het versterken en opbouwen van internationale netwerken en bewegingen. Dit doen we zoveel mogelijk in samenwerking met het internationale Friends of the Earth-netwerk, waarbij Milieudefensie is aangesloten. Waar nodig werken we daarnaast samen met andere bewegingen.

Een sterk Friends of the Earth-netwerk

Een sterk Friends of the Earth-netwerk is noodzakelijk, daarom dragen we daar actief aan bij. En we zorgen voor betere onderlinge afstemming. We zijn ons er daarbij zeer van bewust dat veel van onze Friends of the Earth-partners leven in ondemocratische landen. Daarom zetten wij ons actief in voor het recht op vrije meningsuiting. Wij ondersteunen onze partners met kennis en vaardigheden op het gebied van campagnevoeren. Tegelijkertijd dragen hun ervaring, verzamelde feiten en inzichten bij aan het versterken van onze campagnes in Nederland.

Coalities en Netwerken

Om effectief te kunnen zijn, werkt Milieudefensie in Europa en Nederland samen in diverse coalities en netwerken. Vaak gaat het om langdurige samenwerking. Hieronder volgt een overzicht.

In Europa
Veel milieubesluiten worden in Europa genomen. Ook bedrijven werken vaak op Europees niveau. Daarom is Milieudefensie aangesloten bij verschillende Europese organisaties:

 • European Environmental Bureau (EEB): Een samenwerkingsverband van meer dan 140 natuur- en milieuorganisaties uit heel Europa. Behartigt de belangen van deze organisaties in Brussel (EU), bijvoorbeeld met lobby op luchtvervuiling. Milieudefensie zorgt voor de Nederlandse inbreng in de Europese discussie: we benaderen volksvertegenwoordigers in Nederland en Brussel, stemmen af met EEB en zijn partnerorganisaties, signaleren ontwikkelingen en wisselen ideeën uit.
 • OECD Watch: Een netwerk van groepen gericht op het versterken en gebruiken van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Die richtlijnen gaan o.a. over mensenrechten en milieu.
 • European Coalition for Corporate Justice: Het Europese MVO Platform (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).
 • Banktrack: Een internationaal netwerk gericht op het verduurzamen van de leningen en investeringen van (private) banken.
 • European Federation for Transport and Environment (T&E): T&E houdt zich binnen de EU bezig met verkeer. Ze werken daarbij samen met ongeveer 50 Europese organisaties, waaronder Milieudefensie. T&E oefent samen met haar netwerk politieke druk uit op de Europese instituties, bijvoorbeeld rond de uitstootnormen voor voertuigen (in 2015 bijvoorbeeld 'dieselgate').

 In Nederland

 • Milieudefensie is, samen met andere natuur- en milieuorganisaties, betrokken bij de uitwerking van het nieuwe klimaatakkoord, dat voor de zomer van 2018 gereed moet zijn. Dit klimaatakkoord is de opvolger van het energieakkoord uit 2013, waaraan Milieudefensie ook heeft bijgedragen. Het zorgde o.a. voor een doorbraak voor wind op zee. Naast milieuorganisaties zitten ook werkgevers en vakbonden aan tafel. Onze inzet is een eerlijk klimaatakkoord.
 • MVO Platform: Een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 • Fair, Green and Global Alliance (met Both ENDS, Action Aid, SOMO, TNI en Schone Kleren Campagne): Milieudefensie maakt samen met FoEI en FoEE deel uit van deze alliantie. Binnen dit programma werken we aan het behoud van natuurlijke middelen van bestaan. Samen met gemeenschappen in zuidelijke landen, waaronder zuidelijke FoE-groepen, leggen we onbetrouwbare handelsrelaties bloot en zetten we ons in voor beter beleid van overheden, bedrijven en banken. De Fair, Green and Global Alliance is in 2015 benoemd tot een van de 25 strategische samenwerkingspartners van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de periode 2016-2020.
 • De Nederlandse Sojacoalitie: Een samenwerkingsverband van zeven Nederlandse organisaties die de schadelijke gevolgen van productie, transport, verwerking en consumptie van soja willen terugdringen. Dat doen we door informatie uit te wisselen en strategie en activiteiten af te stemmen.
 • Green Livelihoods Alliance (met IUCN NL en Tropenbos International): Deze alliantie is in september 2014 opgericht en heeft het veiligstellen van internationale publieke goederen tot doel (water, koel klimaat, landbouwgrond) door het beschermen van beboste landschappen en het bevorderen van duurzame alternatieven op het gebied van landgebruik. In 2015 is de Green Livelihoods Alliance, waarvan Milieudefensie de penvoerder is, een partnerschap aangegaan met het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de periode 2016-2020.
 • Biomassa Platform: Overleg rond biomassathema’s met Action Aid, IUCN NL, Both ENDS, Wetlands International, Greenpeace, WNF, Natuur en Milieu, Solidaridad, ICCO, NCIV en Cordaid.
 • Eerlijke Bankwijzer en Eerlijke Verzekeringswijzer: Dit is een samenwerking met Oxfam Novib, Amnesty International, FNV Mondiaal, World Animal Protection en 
PAX. Het vergelijkt banken op hun beleid rond belangrijke maatschappelijke onderwerpen, zoals milieu, mensenrechten, wapenhandel en corruptie.
 • Stichting Schaliegasvrij Nederland: Een samenwerking met lokale schaliegasgroepen in Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder. Heeft geleid tot een moratorium en in 2018 een stop op schaliegasboringen in Nederland.

Vertegenwoordiging in raden en adviescommissies
Milieudefensie neemt verantwoordelijkheid door zitting te nemen in raden en besturen. Daarmee laten we zien dat we in staat en bereid zijn om samen te werken in het belang van de oplossingen waar we voor staan. Vaak leggen we niet alleen de vinger op milieuproblemen, maar dragen we ook actief bij aan manieren om tot een oplossing te komen. Dat doen we samen met partners die ook weer hun eigen invloed inzetten:

 • Raad van Participanten van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN), afdeling Nederland
 • Stuurgroep Fair, Green and Global Alliance
 • Stuurgroep Green Livelihoods Alliance
 • Directeurenoverleg Groene 11
 • Groene directeurenoverleg SER-Energieakkoord
 • Bestuur stichting Schaliegasvrij Nederland

Samenwerking met bedrijven

In 2015 heeft Milieudefensie richtlijnen opgesteld voor de samenwerking met en de sponsoring door bedrijven.

Meer over Milieudefensie

Loading...