english

Sociaal Beleid

Milieudefensie stelt eisen aan haar sociaal beleid. Dat zie je terug in het aantal mannen en vrouwen dat bij Milieudefensie werkt, de beperkte salarisverschillen en de aandacht voor loopbaanbegeleiding.

Ons sociaal beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  1.  We streven naar een optimale rechtspositie voor onze medewerkers.
  2. Onze arbeidsvoorwaarden zijn gericht op de nu geldende wet- en regelgeving.
  3. De arbeidsvoorwaarden sluiten aan bij het doel, de werkwijze en cultuur van Vereniging Milieudefensie.
  4. We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen als ons sociaal beleid daar beter en effectiever van wordt.
  5. We streven naar een personeelsbeleid en een medewerkersbestand dat past bij de maatschappelijke ontwikkelingen en demografische verhoudingen in Nederland.
  6. We bouwen aan een werkcultuur waar iedereen zich welkom en gezien weet en zich veilig voelt. We gaan meer medewerkers in dienst nemen uit doelgroepen die op dit moment weinig vertegenwoordigd zijn en kijken bij het samenstellen van de teams naar diverse kwaliteiten die elkaar aanvullen en versterken.

De meeste medewerkers van Milieudefensie werken parttime, maximaal 0,8 fte. De organisatie wil dat medewerkers tijd overhouden voor andere rollen, bijvoorbeeld in het gezin, als vrijwilliger of bij andere maatschappelijke organisaties.

Salarissen

Milieudefensie heeft een plat loongebouw. Milieudefensie heeft ervoor gekozen aan de onderkant van het loongebouw relatief hoog te waarderen en aan de bovenkant relatief laag. Deze uitgangspunten zijn geformuleerd bij de invoering van het loongebouw in 2001.

Het laagste salaris was in 2020 niet minder dan € 2.219 bruto per maand en het hoogste salaris niet meer dan € 6.725 bij een aanstelling van 1,0 fte.

Het salaris van de directeur van Milieudefensie valt ruimschoots binnen de Wet Normering Topinkomens en ligt op een aanzienlijk lager niveau dan wat qua directeurssalarissen gangbaar is bij andere goede doelen.  Het maximum haalbare salaris bij Milieudefensie bedraagt € 87.156.

>Lees meer over onze directeur Donald Pols

Milieudefensie is aangesloten bij Goede Doelen Nederland (voorheen Vereniging Fondsenwervende Instellingen, VFI). Sinds 2005 heeft Goede Doelen Nederland een beloningsregeling voor directeuren. Deze regeling is gebaseerd op de - door de commissie Wijffels opgestelde - Code Goed Bestuur voor goede doelen en houdt onder meer rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie.

Voor het directiesalaris van goede doelen geldt per 1 januari 2020: een absoluut maximum van € 162.397, voor het jaarinkomen (bruto-jaarsalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en variabele beloning); een absoluut maximum van € 201.000 voor de elementen: jaarinkomen, belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn. Het gemiddelde jaarinkomen van een directeur bedroeg in 2019 op fulltime basis € 101.771 variërend van gemiddeld € 85.672 bij kleine organisaties tot gemiddeld € 117.552 bij grote organisaties. Deze cijfers zijn gebaseerd op het jaarlijkse sectoronderzoek van Goede Doelen Nederland onder haar leden. Het gaat om het gemiddelde van de organisaties die hebben meegedaan aan het onderzoek. Het bedrag is ruim onder de voor 2019 geldende maximumnorm van € 156.754 voor het jaarinkomen (bruto-jaarsalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en andere inkomensbestandsdelen) die in de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland is vastgelegd. Meer informatie over de directeurssalarissen van Goede Doelen in Nederland vind je op de website van Goede Doelen Nederland.

Bezoldigingsbeleid

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2020.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Milieudefensie de Regeling beloning directeuren van goede doelenorganisaties.

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Milieudefensie vond plaats door het bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 450 punten met een maximaal jaarinkomen van € 124.142 (1 FTE/12 mnd).

De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bleven binnen de geldende maxima. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.

De directie van Milieudefensie bestaat uit 1 directeur, de heer Donald Pols, in dienst sinds 1 december 2015. In 2020 werkte de heer Donald Pols 37,5 uur in de week (1 fte) tegen een “beloning plus belastbare onkostenvergoedingen“ van € 88.906. Met een “beloning betaalbaar op termijn“ van € 15.702 is de totale bezoldiging over 2020 € 104.608.

Het bestuur doet haar werk onbezoldigd.

Vrijwilligersvergoedingen

Vrijwilligers bij Milieudefensie ontvangen een vergoeding voor reëel gemaakte onkosten. Daarnaast konden ze voor de coronamaatregelen gratis gebruikmaken van de biologische lunch. Tijdens de coronamaatregelen wordt de lunch niet aangeboden.

Vertrouwenspersoon

Milieudefensie hecht veel waarde aan een integere bedrijfsvoering en we staan voor een veilige (werk)omgeving waarin ieders (lichamelijke) integriteit gewaarborgd is. Daarom beschikt Milieudefensie naast een interne vertrouwenspersoon, ook over een externe vertrouwenspersoon en is er een Regeling melden vermoeden misstanden opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling.

Daarnaast heeft Milieudefensie in haar arbeidsvoorwaarden een gedragscode opgenomen, die ons houvast biedt om in de praktijk eerlijk en rechtvaardig te handelen. Lees alles over ons integriteitsbeleid.

Lees hier ons sociaal jaarverslag van 2020

Meer informatie over Milieudefensie

Loading...