english

Sociaal Beleid

Milieudefensie stelt eisen aan haar sociaal beleid. Dat zie je terug in het aantal mannen en vrouwen dat bij Milieudefensie werkt, de beperkte salarisverschillen en de aandacht voor loopbaanbegeleiding.

Ons sociaal beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunte:

  1. We streven naar een optimale rechtspositie voor onze medewerkers.
  2. De arbeidsvoorwaardenregeling mag - op langere termijn - niet achterlopen bij wat gebruikelijk is in Nederland.
  3. We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen als ons sociaal beleid daar beter en effectiever van wordt.
  4. We streven naar personeelsbeleid en een medewerkersbestand die passen bij de maatschappelijke ontwikkelingen en demografische verhoudingen in Nederland.
  5. We treffen specifieke maatregelen voor de werving en selectie van minderheden, arbeidsgehandicapten, (herintredende) vrouwen en onbetaalde medewerkers.
  6. De regelingen moeten passen bij doel, werkwijze en cultuur van Vereniging Milieudefensie.


De meeste medewerkers van Milieudefensie werken parttime, maximaal 0,8 fte. De organisatie wil dat medewerkers tijd overhouden voor andere rollen, bijvoorbeeld in het gezin, als vrijwilliger of bij andere maatschappelijke organisaties.

Salarissen

Milieudefensie heeft een plat loongebouw. Milieudefensie heeft ervoor gekozen aan de onderkant van het loongebouw relatief hoog te waarderen en aan de bovenkant relatief laag. Deze uitgangspunten zijn geformuleerd bij de invoering van het loongebouw in 2001.

Het laagste salaris was in 2017 niet minder dan 2.104 euro bruto per maand en het hoogste salaris niet meer dan 5.252 euro bij een aanstelling van 1,0 fte.

Het salaris van de directeur van Milieudefensie valt ruimschoots binnen de Wet Normering Topinkomens en steekt ook gunstig af tegen directeurssalarissen van veel Goede Doelen. Milieudefensie is aangesloten bij Goede Doelen Nederland (voorheen Vereniging Fondsenwervende Instellingen, VFI). Sinds 2005 heeft Goede Doelen Nederland een beloningsregeling voor directeuren. Deze regeling is gebaseerd op de - door de commissie Wijffels opgestelde - Code Goed Bestuur voor goede doelen en houdt onder meer rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie.

Het maximumsalaris van 158.000 euro is afgeleid van het maximum dat geldt voor rijksambtenaren. In 2015 is dit verlaagd naar 144.000 euro. Het gemiddelde jaarinkomen van een directeur (bestaande uit bruto salaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en variabele beloning) was in 2014 98.836 euro. Een directeurssalaris bij Milieudefensie ligt aanzienlijk lager dan dat gemiddelde.

Meer informatie over de directeurssalarissen van Goede Doelen in Nederland vind je op de website van Goede Doelen Nederland.

Vrijwilligersvergoedingen

Vrijwilligers bij Milieudefensie ontvangen een vergoeding voor reëel gemaakte onkosten. Daarnaast kunnen ze gratis gebruikmaken van de biologische lunch.

Vertrouwenspersoon

Sinds 2004 heeft Milieudefensie een interne vertrouwenspersoon. Hiermee denken we het ziekteverzuim te kunnen verlagen en medewerkers op een laagdrempelige manier ondersteuning te bieden bij hun eigen ontwikkeling.

Veiligheid

Milieudefensie heeft bedrijfshulpverleners (BHV'ers) die onveilige situaties zoals brandgevaar en geblokkeerde nooduitgangen signaleren. Zij kunnen het pand ontruimen bij brand of andere noodgevallen. Elke dag is minstens één BHV'er aanwezig. Milieudefensie beschikt over een noodplan, waarin beschreven staat wie wat moet doen bij calamiteiten en waarin vluchtroutes zijn aangegeven. De BHV'ers gaan elk half jaar op cursus om hun vaardigheden op peil te houden. Eén keer per jaar wordt een ontruiming geoefend met alle medewerkers.

Lees hier ons sociaal jaarverslag van 2017

Loading...