english

Sociaal Beleid

Milieudefensie stelt eisen aan haar sociaal beleid. Dat zie je terug in het aantal mannen en vrouwen dat bij Milieudefensie werkt, de beperkte salarisverschillen en de aandacht voor loopbaanbegeleiding.

Ons sociaal beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  1. We streven naar een optimale rechtspositie voor onze medewerkers.
  2. Onze arbeidsvoorwaarden zijn gericht op de nu geldende wet- en regelgeving.
  3. De regelingen moeten passen bij doel, werkwijze en cultuur van Vereniging Milieudefensie.
  4. We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen als ons sociaal beleid daar beter en effectiever van wordt.
  5. We streven naar een personeelsbeleid en een medewerkersbestand dat past bij de maatschappelijke ontwikkelingen en demografische verhoudingen in Nederland.
  6. We treffen specifieke maatregelen voor de werving en selectie van minderheden, arbeidsgehandicapten, (herintredende) vrouwen en onbetaalde medewerkers.


De meeste medewerkers van Milieudefensie werken parttime, maximaal 0,8 fte. De organisatie wil dat medewerkers tijd overhouden voor andere rollen, bijvoorbeeld in het gezin, als vrijwilliger of bij andere maatschappelijke organisaties.

Salarissen

Milieudefensie heeft een plat loongebouw. Milieudefensie heeft ervoor gekozen aan de onderkant van het loongebouw relatief hoog te waarderen en aan de bovenkant relatief laag. Deze uitgangspunten zijn geformuleerd bij de invoering van het loongebouw in 2001.

Het laagste salaris was in 2019 niet minder dan € 2.176,- bruto per maand en het hoogste salaris niet meer dan € 6.594 ,- bij een aanstelling van 1,0 fte.

Het salaris van de directeur van Milieudefensie valt ruimschoots binnen de Wet Normering Topinkomens en ligt op een aanzienlijk lager niveau dan wat qua directeurssalarissen gangbaar is bij andere goede doelen. Het maximum haalbare salaris bij Milieudefensie bedraagt € 85.458,- .

Milieudefensie is aangesloten bij Goede Doelen Nederland (voorheen Vereniging Fondsenwervende Instellingen, VFI). Sinds 2005 heeft Goede Doelen Nederland een beloningsregeling voor directeuren. Deze regeling is gebaseerd op de - door de commissie Wijffels opgestelde - Code Goed Bestuur voor goede doelen en houdt onder meer rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie.

Voor het directiesalaris van goede doelen geldt per 1 januari 2018: een absoluut maximum van € 153.080,- voor het jaarinkomen (bruto-jaarsalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en variabele beloning); een absoluut maximum van € 189.000,- voor de elementen: jaarinkomen, belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn. Het gemiddelde jaarinkomen van een directeur bedroeg in 2018 op fulltime basis € 100.090 variërend van gemiddeld € 81.192 bij kleine organisaties tot gemiddeld € 120.458 bij grote organisaties. Deze cijfers zijn gebaseerd op het jaarlijkse sectoronderzoek van Goede Doelen Nederland onder haar leden. Het gaat om het gemiddelde van de organisaties die hebben meegedaan aan het onderzoek. Het bedrag is ruim onder de voor 2019 geldende maximumnorm van € 156.754 voor het jaarinkomen (bruto-jaarsalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en andere inkomensbestandsdelen) die in de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland is vastgelegd. Meer informatie over de directeurssalarissen van Goede Doelen in Nederland vind je op de website van Goede Doelen Nederland.

De directie van Milieudefensie bestaat uit 1 directeur, de heer Donald Pols, in dienst sinds 1 december 2015.
In 2019 werkte de Donald Pols 37,5 uur in de week (1 fte) tegen een “beloning plus belastbare onkostenvergoedingen“ van €81.648. Met een “beloning betaalbaar op termijn “ van €12.215 is de totale bezoldiging over 2019 €93.863.

Bestuur onbezoldigd

Het bestuur doet haar werk onbezoldigd.

Vrijwilligersvergoedingen

Vrijwilligers bij Milieudefensie ontvangen een vergoeding voor reëel gemaakte onkosten. Daarnaast kunnen ze gratis gebruikmaken van de biologische lunch.

Vertrouwenspersoon

Milieudefensie hecht veel waarde aan een integere bedrijfsvoering en we staan voor een veilige (werk)omgeving waarin ieders (lichamelijke) integriteit gewaarborgd is. Daarom beschikt Milieudefensie sinds 2018, naast een interne vertrouwenspersoon, ook over een externe vertrouwenspersoon en is er een Regeling melden vermoeden misstanden opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling.
Daarnaast heeft Milieudefensie in haar arbeidsvoorwaarden een gedragscode opgenomen, die ons houvast biedt om in de praktijk eerlijk en rechtvaardig te handelen. Lees alles over ons integriteitsbeleid.

Lees hier ons sociaal jaarverslag van 2019

Meer informatie over Milieudefensie

Loading...