Sociaal Beleid

Milieudefensie stelt eisen aan haar sociaal beleid.

Ons sociaal beleid is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:

  1. We streven naar een optimale rechtspositie voor onze medewerkers.
  2. Onze arbeidsvoorwaarden zijn gericht op de nu geldende wet- en regelgeving.
  3. De arbeidsvoorwaarden sluiten aan bij het doel, de werkwijze en cultuur van Vereniging Milieudefensie.
  4. We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen als ons sociaal beleid daar beter en effectiever van wordt.
  5. We streven naar een personeelsbeleid en een medewerkersbestand dat past bij de maatschappelijke ontwikkelingen en demografische verhoudingen in Nederland.
  6. We bouwen aan een werkcultuur waar iedereen zich welkom en gezien weet en zich veilig voelt. We gaan meer medewerkers in dienst nemen uit doelgroepen die op dit moment weinig vertegenwoordigd zijn en kijken bij het samenstellen van de teams naar diverse kwaliteiten die elkaar aanvullen en versterken

De meeste medewerkers van Milieudefensie werken parttime, maximaal 0,8 fte. De organisatie wil dat medewerkers tijd overhouden voor andere rollen, bijvoorbeeld in het gezin, als vrijwilliger of bij andere maatschappelijke organisaties.

Salarissen

Milieudefensie kent een plat loongebouw. Milieudefensie heeft er bewust voor gekozen aan de onderkant van het loongebouw relatief hoog te waarderen en aan de bovenkant relatief laag. Deze uitgangspunten zijn opnieuw vastgesteld bij het actualiseren van het loongebouw in 2017. In 2022 heeft Milieudefensie een benchmark onderzoek laten uitvoeren door de Human Capital Group, waaruit blijkt dat dat de salarissen nog altijd overeenkomen met de in 2017 geformuleerde uitgangspunten. In 2023 gaan we deze uitgangspunten opnieuw tegen het licht houden.

Het laagste bruto jaarsalaris bedroeg in 2022 niet minder dan € 28.260,- en het hoogste bruto jaarsalaris niet meer dan € 95,304,- bij een aanstelling van 1,0 fte.
Het salaris van de directie van Milieudefensie valt ruimschoots binnen de Wet Normering Topinkomens en ligt op een aanzienlijk lager niveau dan wat qua directeurssalarissen gangbaar is bij andere goede doelen. Het maximum haalbare salaris bij Milieudefensie bedraagt € 102.928,- (bruto inclusief vakantiegeld).

De directie van Milieudefensie bestaat sinds 1 oktober 2022 uit twee directeur-bestuurders, t.w. de heer Donald Pols, in dienst sinds 1 december 2015, en mevrouw Laan van Staalduinen, in dienst sinds 1 oktober 2022.

In 2022 werkte de heer Donald Pols 37,5 uur in de week (1 fte) tegen een “beloning plus belastbare onkostenvergoedingen“ van € 97.188,-. Met een “beloning betaalbaar op termijn“ van € 18.561,- is de totale bezoldiging over 2022 € 115.749,-.
Mevrouw Laan van Staalduinen is sinds 1 oktober aangesteld als directeur-bestuurder en werkte in 2022 eveneens 37,5 uur in de week (1 fte) tegen een “beloning plus belastbare onkostenvergoedingen“ van € 24.826,-. Met een “beloning betaalbaar op termijn“ van € 6.288,- is de totale bezoldiging over 2022 € 31.114,- (op jaarbasis is dit gelijk aan € 124.456,-).

Met ingang van de nieuwe directie-bestuur en governance structuur in 2022 zijn de salarissen van beide directeur bestuurders gelijk aan elkaar, er is alleen een verschil in de pensioenlasten in verband met leeftijd. De bezoldiging van de beide directieleden is lager dan het maximum dat geldt voor een goede doelen organisatie van de omvang en complexiteit van Milieudefensie.

Milieudefensie is aangesloten bij Goede Doelen Nederland (voorheen Vereniging Fondsenwervende Instellingen, VFI). Sinds 2005 heeft Goede Doelen Nederland een beloningsregeling voor directeuren. Deze regeling is gebaseerd op de - door de commissie Wijffels opgestelde - Code Goed Bestuur voor goede doelen en houdt onder meer rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie. Meer informatie over de directeurssalarissen van Goede Doelen in Nederland is te vinden op de website van Goede Doelen Nederland.

Vrijwilligersvergoedingen

Vrijwilligers bij Milieudefensie ontvangen een vergoeding voor reëel gemaakte onkosten. Vrijwilligers kunnen daarnaast tweemaal per week gratis gebruik maken van de veganistische lunch.
Een beperkte groep vrijwillige trainers voor het project Fair Future Generators ontving daarnaast een vrijwilligersvergoeding van € 30 per gegeven training. Dit is inclusief het volgen van een train de trainer, voorbereiding voor het geven van de training, evaluatie en reistijd.

Sinds de opheffing van Jongeren Milieu Actief als zelfstandige organisatie in de zomer van 2022 maken zij als Milieudefensie Jong deel uit van Vereniging Milieudefensie. Vijf van de voormalige JMA bestuursposities zijn vervangen door de vrijwillige positie van MD Jong Coördinator. De vijf MD Jong coördinatoren zijn, op vrijwillige basis, structureel 16 uur per week werkzaam voor Milieudefensie. Zij ontvangen hiervoor sinds 1 oktober 2022 een vaste vrijwilligersvergoeding van € 180 per maand met een maximum van €1.800 per kalenderjaar.

Vertrouwenspersoon

Vereniging Milieudefensie en haar werkorganisatie hebben beleid en maatregelen die er in samenhang voor zorgen dat we een integere en betrouwbare organisatie en vereniging zijn. Dat geldt zowel binnen de vereniging en de werkorganisatie als in onscontact met de buitenwereld. Milieudefensie biedt niet alleen aan medewerkers van de organisatie, maar ook aan leden en actieve vrijwilligers van de vereniging de mogelijkheid om contact op te nemen met een externe vertrouwenspersoon.

De gedragscode van Vereniging Milieudefensie omvat drie gedragscodes:1. Voor de leden van de verenging.2. Voor iedereen die namens en samen met Milieudefensie activiteiten uitvoert.3. Voor de medewerkers van de werkorganisatie.

De gedragscode voor medewerkers van de werkorganisatie maakt deel uit van onze arbeidsvoorwaardenregeling. Voor medewerkers beschikt Milieudefensie naast een externe vertrouwenspersoon ook over een interne vertrouwenspersoon.

> Lees alles over ons integriteitsbeleid.

> Lees hier ons sociaal jaarverslag van 2022

Meer informatie over Milieudefensie

Loading...