Onze vereniging

Milieudefensie is een onafhankelijke vereniging met meer dan 110.000 leden en donateurs. We voeren met onze leden en de brede klimaatbeweging landelijke campagnes voor klimaatrechtvaardigheid.

Leden en medewerkers hebben invloed op het beleid van onze vereniging. We hebben lokale afdelingen en groepen, waarin leden van Milieudefensie zich in hun eigen buurt inzetten voor het milieu en het klimaat.

Dit houdt in dat we allemaal samenwerken aan het doel van de organisatie: een goed leven op een gezonde aarde voor iedereen.

In de Algemene Ledenvergadering van juni 2022 hebben de leden ingestemd met een nieuwe verenigingsstructuur. Hier vind je het bestuursverslag van 2021, toen de vorige structuur nog in werking was.

Lees ons bestuursverslag 2021

Lees hoe de verenigingsdemocratie van Milieudefensie is geregeld.

1. De Algemene Ledenvergadering (ALV)
2. Directie-Bestuur
3. Raad van Toezicht (RvT)
4. Geschillencommissie
5. Lokale afdelingen en groepen

De Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging. Ieder lid heeft het recht om te stemmen op de ALV en beslist zo mee over de koers van de vereniging. Je bent lid als je jaarlijks minimaal de vastgestelde financiële bijdrage levert aan vereniging Milieudefensie.

Er vindt twee keer per jaar een ALV plaats, één keer om onder andere de plannen en de begroting vast te stellen en één keer voor het vaststellen van de jaarcijfers en het jaarverslag. Daarnaast benoemt de ALV de bestuursleden, de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de geschillencommissie.

Directie-Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door het Directie-Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het directie-bestuur geeft leiding aan de werkorganisatie en bestaat sinds 1 oktober 2022 uit 2 personen die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. Het directie-bestuur betrekt op verschillende manieren de vereniging en de leden in de ideeënvorming en evaluatie. Bijvoorbeeld door enquêtes, bijeenkomsten, panels of adviesraden.

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het directie-bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging. De RvT doet onder andere de voordracht aan de Algemene Ledenvergadering voor de directie-bestuursleden. De ALV kiest de leden van de Raad van Toezicht.

> Lees meer over het profiel van de RvT

Geschillencommissie

De geschillencommissie bemiddelt bij geschillen tussen een lid/leden en de vereniging en tussen organen van de vereniging onderling, wanneer dit geschil aan haar wordt voorgelegd. Uitspraken van de geschillencommissie zijn een advies aan de ALV.

De geschillencommissie bestaat uit 3 leden die door de ALV worden benoemd, na een voordracht van de Raad van Toezicht. De geschillencommissie is zonder tussenkomst van de werkorganisatie bereikbaar per e-mail: geschillencommissie@milieudefensie.nl.

> Hier vind je de uitgangspunten voor de werkwijze van de Geschillencommissie
> Hier vind je het rooster van aftreden van Directie-Bestuur, Raad van Toezicht en de Geschillencommissie

Lokale afdelingen en groepen

Leden kunnen zich in afdelingen of groepen organiseren, bijvoorbeeld rondom een gemeente of regio, thema of campagne.
De afdelingen en groepen stellen zelf de regels vast wat betreft hun interne organisatie. Ook (nog) niet-leden van Milieudefensie kunnen meedoen aan afdeling of groep. In het verenigingsreglement artikel VII lees je meer over de organisatie van afdelingen en groepen.

> Lees de door de ALV vastgestelde statuten van juli 2022
> Lees het door de ALV vastgestelde Verenigingsreglement van december 2022

Meer over Milieudefensie

Loading...