Lokaal

Milieuvrienden Duiven

Milieuvrienden Duiven

14 februari 2011

 • Plaats: Duiven
 • Oprichtingsjaar: 1988
 • Contactpersoon: Rennie Verhagen
 • Contact: janrennie@upcmail.nl of 0316 263 177

 

Onze inzet in 2015

 • Dit jaar komt het Ontwerp Tracébesluit voor de A15 uit, daar zullen we zeker op reageren.
 • Gesprekken met gemeente, bewonersgroepen, GNMF, projectbureau ViA15.
 • Meewerken aan aanleg Klompenpaden in Loo en Groessen. Wij maken de beschrijving van de diverse locaties en maken foto’s voor de folder.
 • Duurzaamheid: advies, aanjager en begeleiden gemeente en wijkraden
 • Verder uitwerken mobiliteitsplan
 • Reageren op actuele situaties en vragen van mensen, bijvoorbeeld t.a.v. bomenkap, groenmaatregelen, infrastructuur

Over ons

Milieuvrienden Duiven zet zich in voor het behouden en verbeteren van de natuur en landschappelijke en natuurhistorische waarden. De flora en fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de bodem, lucht en water en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening. Wij zijn geen actie groep tegen, maar een behartiger voor het behoud en de kwaliteit van leefbaarheid duurzaamheid en behoud van het landschap in onze mooie Liemers.
Wij zijn sinds 1989 een kerngroep van Milieudefensie en tevens aangesloten bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie. De Gemeente Duiven bestaat uit de kerkdorpen Duiven, Groessen en Loo. Ons uitgangspunt is daarbij niet veranderd: 

 • Opkomen voor het behoud van een goed woon- en leefgebied in en om Duiven.

 

Meer over onze aktiviteiten in 2015 ...

 • We gaan doorgaan met ons verzet tegen de aanleg van de A15. Milieuvrienden is al jaren intensief betrokken met de strijd tegen de doortrekking van de A15 die dwars door het Natura 2000 en stiltegebieden in de gemeente komt. De plannen bedreigen de fraaie landschappen van de Betuwe en de Liemers. Ook de beschermde natuurgebieden bij het Pannerdensch Kanaal en de Rijnstrangen worden opgeofferd, en omwonenden worden met geluidsoverlast en vervuiling geconfronteerd. We hebben zitting in het Bewonersoverleg Groessen A15. Deze groep is in nauw contact met de gemeente Duiven en met het Projectbureau ViA15 dat de verantwoordelijkheid heeft voor ontwerp en aanleg. Daarnaast zijn we onderdeel van een samenwerkingsverband met de Gelderse Natuur en Milieufederatie, bewoners uit Groessen – Loo en uit Lingewaard, Argus-A15 Zevenaar en de Milieuvrienden Duiven. Verder hebben we zitting in de juridische groep A15. Dit jaar komt het Ontwerp Tracébesluit uit, waar we als Milieuvrienden op gaan reageren.
 • We gaan twee historische klompenpaden aanleggen. In het kader van het nieuwe Landschapontwikkelingsplan, is het plan ontstaan om twee Klompenpaden aan te leggen, een in Loo en een in Groessen. Een Klompenpad is een korte rond wandeling door het agrarisch cultuurlandschap. Deze gaat zoveel mogelijk over historische routes en onverharde paden. De milieuvrienden zullen de geschiedenis van de paden gaan beschrijven en de foto’s daarbij maken voor de folder. Stichting Landschapsbeheer Gelderland doet de coördinatie.
 • We werken aan een nieuw verkeersplan voor de gemeente. De gemeente Duiven is gestart met de ontwikkeling van een nieuw Mobiliteitsplan, waarin het gemeentelijke verkeersbeleid voor de periode 2014-2025 wordt vastgelegd. Wij maken deel uit van de werkgroep.
 • We maken gemeente Duiven de duurzaamste gemeente van Nederland! Hierbij gebruiken we de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI), die bestaat uit 24 indicatoren voor Mens en Maatschappij, Milieu en Natuur, en Economie. Van de 408 onderzochte gemeentes staat Duiven op de 20ste plaats. De gemeente Duiven heeft zich uitgesproken om Duiven tot de duurzaamste gemeente van Nederland te maken. Wethouder Nijland deed deze uitspraak tijdens een bijeenkomst die de Milieuvrienden heeft georganiseerd voor alle politieke partijen en de wethouders. Onze rol in dit proces zal zijn gevraagd en ongevraagd advies geven, waakhond, aanjager en in de gaten houden aan welke indicatoren Duiven wil en kan werken.

Onze aktiviteiten in 2014

 • Deelname in proces rondom de doortrekking A15
 • Meewerken aan aanleg Klompenpaden in het kader van het nieuwe Landschapontwikkelingsplan.
 • Gemeentelijke Duurzaamheids Index 2014 gepresenteerd aan gemeenteraad: Duiven wil de meest duurzame gemeente van Nederland worden.
 • Zitting in klankbordgroep voor een nieuw Mobiliteitsplan.
 • Bijenactie Milieudefensie.
 • Overleg met gemeente over Groenbeleid.
 • Bezwaar aangetekend tegen aanleg betonnen fietspad Leuvensedijk.
 • Gestaan met een kraam op de manifestatie “Duuve te Gek” met als thema duurzaamheid

Onze aktiviteiten in 2012

 • Zitting hebben in de klankbordgroep Bestemmingsplan Actualisatie Buitengebied.
 • Doorgaan met ons verzet tegen de aanleg van de A15 die al onze aandacht en menskracht opeist. Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen, wij kunnen rekenen op de steun van de Gelderse Natuur en Milieufederatie. We hopen dat Milieudefensie ons hierin wil steunen vooral als het er om gaat de minister en de leden van de Tweede Kamer af te brengen van haar plannen die totaal geen rekening houdt met het leefmilieu, natuur en maatschappelijk draagvlak.

Onze aktiviteiten in 2011

 • Deelgenomen aan Gelders Burgerinitiatief “Hartenkreet voor natuur en landschap” Een handtekeningenactie tegen de bezuinigingen van het Rijk op natuur en landschap.
 • In het kader van de ontwikkelingen in het buitengebied hebben we een wandelroute ontworpen in en door Duiven. Daarin zijn we uitgegaan van landschappelijke kenmerken, de geologie, cultuurhistorie, archeologie, bodemgebruik en de flora en fauna die voor Duiven zo kenmerkend is.
 • Verder hebben we ons zeer intensief bezig gehouden met de doortrekking van de A15. Milieuvrienden is al jaren bezig met de strijd tegen de A15. De plannen bedreigen de fraaie landschappen van de Betuwe en de Liemers. Ook de beschermde natuurgebieden bij het Pannerdensch Kanaal en de Rijnstrangen wordt opgeofferd, en omwonenden worden met geluidsoverlast en vervuiling geconfronteerd. We hebben gereageerd op de “Trajectnota/MER. Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen” We hebben gekozen voor het verbeteren van de bestaande routes het Regio-combi-Alternatief1, omdat het nut en noodzaak van de doortrekking onvoldoende is aangetoond. En we hebben gereageerd op de zienswijze Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse.