english

Reactie op consultatie Wet stikstofreductie en natuurverbetering

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties, Greenpeace, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds, maken van de gelegenheid gebruik om een aanvullende reactie te geven op de consultatie ter zake van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering.

Onze reactie is een aanvulling op de zienswijze die de bovengenoemde organisaties indienden op 3 juni 2020. We zullen in deze aanvullende reactie specifiek ingaan op het voorliggende wetsvoorstel in relatie tot het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek ‘Niet alles kan overal’ (d.d. 8 juni 2020).

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Reactie op consultatie Wet stikstofreductie en natuurverbetering'
200609_Wet stikstofreductie en natuurverbetering - reactie natuur- en milieuorganisaties.pdf — 158 KB
Loading...