Jongeren verlaten klimaattop uit protest tegen fossiele lobby

Jongeren Milieu Actief (JMA) heeft samen met ruim 800 leden van tal van andere milieu- en maatschappelijke organisaties vandaag uit protest de VN-klimaattop in Warschau verlaten. Volgens de jongerenorganisatie wordt er niet naar de toekomst gekeken en krijgen grote vervuilende bedrijven te veel ruimte om klimaatdoelen te beïnvloeden. Gastland Polen hield bovendien tegelijk met de klimaatconferentie ook een 'kolentop', waar nota bene de voorzitter van het VN-klimaatverdrag UNFCCC in persoon aanwezig was (die daarvoor de eigenlijke klimaattop verliet!).

“Wij willen dat de belangen van de toekomst worden behartigd op de top, niet die van de industrie. De sterke invloed van de industrie zoals die er dit jaar was is onacceptabel. Daarom eisen we dat de onderhandelingen volgend jaar eerlijk en transparant zijn en zullen we dan weer deelnemen.” aldus JMA-voorzitter Niels Hazekamp. “De realiteit is dat tijdens deze COP kolen worden neergezet als een transitiebrandstof. Onbegrijpelijk."

Fossiele transitiebrandstoffen zijn een mythe

Steenkool is juist een van de meest klimaatbelastende fossiele brandstoffen. Per eenheid energie produceert het de grootste hoeveelheid CO2. Eerder probeerde de fossiele brandstoffen-industrie al om aardgas en schaliegas te presenteren als transitie-energiebronnen - waarmee de overstap naar duurzame energie zou kunnen worden uitgesteld. Ook dit levert enkel extra klimaatschade op. Bij verbranding van gas komt eveneens extra CO2 vrij, en bij de winning daarnaast ook nog het zeer krachtige broeikasgas methaan.

Schaliegaswinning in plaats van emissiereducties

Gastland Polen verbaasde gisteren al de internationale gemeenschap door tijdens de belangrijke klimaattop de eigen milieuminister te ontslaan, omdat deze plannen voor schaliegaswinning in de weg zou staan. Polen is bovendien een van de landen die zich verzet tegen aanscherping van de collectieve EU-emissiedoelen voor het jaar 2020. Ook in Nederland voldoen de emissiedoelen voor dat jaar volgens het IPCC niet (meer) aan de minimumvereisten om gevaarlijke klimaatverandering in deze eeuw te voorkomen.

Jongeren Milieu Actief benadrukt dat het belangrijk is dat maatschappelijke organisaties via klimaatconferenties druk uitoefenen op klimaatdoelen. Door tijdens deze geëscaleerde klimaattop op te stappen hopen de jongeren een duidelijk signaal af te geven:

“Op klimaatconferenties moeten regeringen afspraken maken over de aanpak van klimaatverandering, niet een uitnodiging geven aan de industrie om er de vervuilende fossiele brandstoffen te promoten die het probleem nota bene veroorzaakt hebben!"

Meer informatie:

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...