Home

Publicaties

Informatieblad: Milieuzones maken de lucht in de stad gezonder

Informatieblad: Milieuzones maken de lucht in de stad gezonder

1 september 2014 - De lucht is in veel steden in Nederland nog niet gezond. Het verkeer heeft het grootste aandeel in die vervuiling. Om de lucht voor iedereen gezonder te maken, is de invoer van een milieuzone een effectieve maatregel. Met een milieuzone worden de grootste vervuilers het eerst aangepakt. De meest vervuilende voertuigen mogen de (binnen)stad niet meer in. Milieudefensie pleit voor de uitbreiding en aanscherping van milieuzones in de steden. In dit informatieblad lees je meer over nut en noodzaak van strenge milieuzones.

Lees verder...

Informatieblad: Luchtvervuiling en de gevolgen voor onze gezondheid

Informatieblad: Luchtvervuiling en de gevolgen voor onze gezondheid

6 juni 2014 - Iedereen haalt adem. Onze lucht is van levens­belang. Daarom is het heel belangrijk om te zorgen dat de lucht gezond is. Helaas is dat in Nederland nog lang niet overal het geval. In dit informatieblad lees je meer over de gevolgen van luchtvervuiling, wat er voor stoffen in de lucht zitten, hoe je dat kunt meten en wat er voor beleid is.

Lees verder...

Informatieblad: Roet, de gevaarlijkste luchtvervuiler

Informatieblad: Roet, de gevaarlijkste luchtvervuiler

6 juni 2014 - In de lucht die we dagelijks inademen zitten heel veel verschillende stoffen. Sommige zijn schadelijk, en andere niet. Voor sommige stoffen zijn normen, en voor andere niet. Roet is een stof die erg schadelijk is, maar waarvoor geen normen bestaan. Milieudefensie wil meer aandacht voor roet in het luchtkwaliteitsbeleid. In dit informatieblad lees je meer over de effecten van roet op je gezondheid en wat er moet gebeuren.

Lees verder...

Verkenning haalbaarheid en consequenties verlaging gasproductie 30 miljard m3

Verkenning haalbaarheid en consequenties verlaging gasproductie 30 miljard m3

9 februari 2015 - Samen met een groot aantal Groningse belangenorganisaties en burgerinitiatieven roepen wij de Nederlandse politiek op de Groningse gasproductie direct fors te verlagen: in 2015 naar maximaal 30 miljard vierkante meter - en daarna zo snel mogelijk verder afbouwen, middels een combinatie van verminderde export en een ambitieus binnenlands energiebesparingsprogramma. Milieudefensie heeft Buro Bontebal opdracht gegeven de haalbaarheid en consequenties van de eerste stap in deze productieverlaging te onderzoeken en samen te vatten in de hier gepubliceerde notitie.

Lees verder...

Handboek Behoud het landschap

Handboek Behoud het landschap

Maak jij je sterk voor een gezonde en aangename leefomgeving, of ben je van plan om dit te gaan doen? In het handboek Behoud het landschap vind je alle informatie over hoe je de besluitvorming van de overheid over de leefomgeving kunt beinvloeden handig bij elkaar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan lobby, (ludieke) acties, publiciteit en juridische procedures. Bovendien vind je praktische tips en adviezen, over diverse kanten van het actievoeren, waar je direct mee aan de slag kunt.

Lees verder...

Rapport Een heldergroene visie op duurzame brandstoffen

Rapport Een heldergroene visie op duurzame brandstoffen

15 januari 2015 - In Nederland moeten de CO2-emissies met 80 tot 95% omlaag. Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en mensen gezonder en langer te laten leven. Pakweg een derde van de emissies komt van vervoer, van onszelf en de goederen die we kopen. In het SER Energieakkoord zijn afspraken vastgelegd om een drastische CO2-reductie te realiseren. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor brandstoffen en zuinige voertuigen. In deze visie laten Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds Nederland en IUCN Nederland zien hoe we de omslag naar schone energie in Nederland kunnen realiseren. Waar moeten we vooral wel op inzetten, en waarop vooral niet?

Lees verder...

Artikel Tijdschrift Lucht - Burgermetingen luchtkwaliteit in Nederland

Artikel Tijdschrift Lucht - Burgermetingen luchtkwaliteit in Nederland

December 2014 - 'Burgermetingen luchtkwaliteit in nederland: Milieudefensie meet en RIVM rekent. De resultaten van en ervaringen met een bijzondere samenwerking.' Milieudefensie heeft met bewonersgroepen op 101 locaties in Nederland de luchtkwaliteit gemeten. Het doel van deze metingen was voor Milieudefensie om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit en vervolgens lokale overheden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om een goede luchtkwaliteit te waarborgen. Door burgers zelf te laten meten, neemt hun betrokkenheid toe. Het RIVM is bij het project betrokken geraakt en heeft op de meetlocaties de luchtkwaliteit berekend aan de hand van de standaardrekenmethoden die daarvoor zijn opgesteld. In dit artikel in Tijdschrift Lucht van december 2014 worden de resultaten van de metingen en de berekeningen gepresenteerd.

Lees verder...

Milieudefensie Actief nr. 47

Milieudefensie Actief nr. 47

December 2014 - Belangrijke stap voor eerlijke elektronica, Milieudefensie maakt filmpje over haar visie, campagne 'Wij willen wei van start', nieuwe actie 'Samen voor de wind' biedt leden Milieudefensie de gelegenheid om gezamenlijk een windmolen te kopen, petitie gezonde lucht 'vraag de Tweede Kamer om maatregelen', duurzame kerstpuzzel.

Lees verder...

Publiekssamenvatting TNO onderzoek ultrafijnstof rondom Schiphol

Publiekssamenvatting TNO onderzoek ultrafijnstof rondom Schiphol

12 december 2014 – Recent onderzoek van TNO wijst uit dat vliegverkeer op Schiphol leidt tot verhoogde concentraties ultrafijnstof in gebieden rondom de luchthaven. Met name opstijgende vliegtuigen stoten onvoorstelbaar veel kleine deeltjes uit: evenveel als 1 miljoen vrachtwagens. Dit leidt bij omwonenden van Schiphol tot gezondheidsschade en voortijdige sterfte. TNO publiceert een artikel over dit onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Lucht (nr 6 2014). Wetenschappelijke artikelen zijn niet voor iedereen even toegankelijk. Hier vind je een publiekssamenvatting van het artikel, geschreven door Milieudefensie.

Lees verder...

Artikel tijdschrift Lucht - Ultrafijnstof rondom Schiphol - TNO onderzoek

Artikel tijdschrift Lucht - Ultrafijnstof rondom Schiphol - TNO onderzoek

12 december 2014 – Recent onderzoek van TNO wijst uit dat vliegverkeer op Schiphol leidt tot verhoogde concentraties ultrafijnstof in gebieden rondom de luchthaven. Met name opstijgende vliegtuigen stoten onvoorstelbaar veel kleine deeltjes uit: evenveel als 1 miljoen vrachtwagens. Dit leidt bij omwonenden van Schiphol tot gezondheidsschade en voortijdige sterfte. TNO publiceert een artikel over dit onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Lucht (nr 6 2014). Hier vind je een pdf van het artikel.

Lees verder...

Factsheet ultrafijnstof door Schiphol

Factsheet ultrafijnstof door Schiphol

12 december 2014 – Onderzoek van TNO wijst uit dat vliegverkeer op Schiphol leidt tot verhoogde concentraties ultrafijnstof in gebieden rondom de luchthaven. Met name opstijgende vliegtuigen stoten onvoorstelbaar veel kleine deeltjes uit: evenveel als 1 miljoen vrachtwagens. Dit leidt bij omwonenden van Schiphol tot gezondheidsschade en voortijdige sterfte. Uit berekeningen van Milieudefensie blijkt dat deze luchtvervuiling tot een gemiddeld levensverlies van ongeveer 4 maanden tot ruim een jaar leidt voor 44.000 inwoners van woonwijken in onder andere Amsterdam en Amstelveen. Het gaat daarbij voornamelijk om gebieden benedenwinds (meestal ten noordoosten) van Schiphol. In dit factsheet staat de onderbouwing van de berekening van het gemiddelde levensverlies.

Lees verder...

Uitgelekt voorstel van Europese Commissie

Uitgelekt voorstel van Europese Commissie

Vandaag is via het ANP uitgelekt dat vicepresident Timmermans definitief van plan is om de voorstellen voor luchtkwaliteit en circulaire economie te schrappen in het kader van de deregulering. Dit is het gelekte stuk. 10 groene organisaties, waaronder Milieudefensie, hebben ontstemd gereageerd.

Lees verder...

Factsheet schaliegasvrije gemeenten

Factsheet schaliegasvrije gemeenten

25 november 2014 – Dit document bevat een inventarisatie van alle provincies (10) en gemeenten (223) die zich in Nederland sinds 2011 schaliegasvrij hebben verklaard. Alle hebben aangegeven op dit moment geen medewerking te zullen verlenen aan boringen naar het omstreden gas. De inventarisatie is gebaseerd op schriftelijke bronnen zoals collegebesluiten en door gemeenteraden aangenomen moties.

Lees verder...

1 2 3 4 5 6 7  | … |  44  |  Volgende