english

Open brief van vakbonden FNV, CNV en VCP, Consumentenbond en ngo's: Teken CETA niet!

Zet bescherming van milieu, publieke diensten, arbeidsnormen, voedsel en de veiligheid van consumenten voorop. Zorg ervoor dat Nederland handelsverdrag CETA niet in de huidige vorm tekent. Dat staat in deze open brief die vakbonden FNV, CNV en VCP samen met de Consumentenbond, Milieudefensie, GreenPeace, voedselwaakhond foodwatch, Transnational International en Somo dinsdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Op 12 oktober vergadert de Kamer over het verdrag.

11 oktober 2016

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Vandaag vond op uw verzoek een gesprek plaats tussen de maatschappelijke organisaties verenigd in de TTIPalarm-coalitie, aangevuld met CNV, VCP en minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het CETA-verdrag en een reset van het handels- en investeringsbeleid. Wij zijn positief over de intenties van de minister om met de maatschappij in gesprek te gaan over dergelijke verdragen en daarbij meer oog te hebben voor duurzaamheid, arbeidsnormen, publieke diensten, voedselveiligheid en transparantie.

Maar na het lezen van de stukken die tot onze beschikking staan en het toelichtende gesprek met de minister komen wij tot de conclusie dat wij op deze manier geen steun kunnen verlenen aan CETA. Ook spreken wij onze teleurstelling uit over het feit dat de eerste poging om maatschappelijke organisaties te betrekken bij het afronden van een handelsverdrag too little too late is.

Woensdag debatteert u over vernieuwing van het Europese handelsbeleid - de door minister Ploumen aangekondigde 'reset'. Dat debat verliest veel van haar waarde als de Europese Unie ondertussen koerst op het ondertekenen van het ongewijzigde handelsverdrag CETA met Canada, zonder de noodzakelijke 'reset' nu al toe te passen.

Minister Ploumen en haar collega's nemen volgende week een besluit over de ondertekening van CETA. Het lijkt er op dat dit de laatste kans is dat de Tweede Kamer kan oordelen over het leeuwendeel van het verdrag, dat al voorlopig in werking zou moeten treden na stemming in het Europees Parlement. Wij moeten constateren dat het verdrag in zijn huidige vorm noch voldoet aan de 'meetlat' ontwikkeld in het TTIP-advies van de SER, noch aan de eigen uitgangspunten van minister Ploumen voor haar 'reset' zoals vandaag gepubliceerd.

Wij zijn van mening dat CETA van tafel moet, omdat het verdrag in de huidige vorm een ernstige bedreiging kan vormen voor milieu, publieke diensten, arbeidsnormen en de veiligheid van consumenten. Daarover hebben wij uw Kamer eerder diverse brieven gestuurd. De Europese Commissie en Canada willen die zorgen nu wegnemen door een 'interpretatieve verklaring' aan het verdrag toe te voegen, waarvan de juridische status twijfelachtig is.

Hoewel wij het positief waarderen dat nu eindelijk de zorgen vanuit de samenleving op een aantal terreinen geadresseerd worden, neemt de vandaag door de minister aan uw Kamer gestuurde verklaring deze zorgen niet weg. De verklaring biedt namelijk slechts een verheldering van datgene dat in de verdragstekst is afgesproken, maar verandert structureel niets aan hetgeen in CETA is overeengekomen, en komt dus niet tegemoet aan onze fundamentele bezwaren tegen het verdrag en de voorlopige toepassing ervan.

Met deze open brief roepen wij u op om de bescherming van milieu, publieke diensten, arbeidsnormen, voedsel en de veiligheid van consumenten voorop te zetten. Zorg ervoor dat Nederland CETA in deze vorm niet ondertekent.

Hoogachtend,
FNV, Greenpeace, de Consumentenbond, Milieudefensie, foodwatch, Transnational Institute, SOMO, VCP, CNV

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...