english

Klimaatakkoord: klus nog niet geklaard

Vandaag werd het Klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Maandenlang hebben verschillende partijen achter gesloten deuren onderhandeld over wat er in het akkoord moest komen te staan. Je hebt er vast al iets over gelezen in de krant. Ook Milieudefensie deed mee aan de onderhandelingen. Onze inzet: een eerlijk Klimaatakkoord. Zodat alle Nederlanders mee kunnen doen en klimaatverandering zo snel mogelijk wordt aangepakt. De eerste succesjes zijn binnen, maar we zijn er nog lang niet.

Hoe eerlijk is het Klimaatakkoord?

Een eerlijk Klimaatakkoord betekent dat:
• de vervuiler betaalt;
• de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen;
• en iedereen kan meedoen en meebeslissen.
Dat is voor een groot deel gelukt op de onderwerpen gebouwde omgeving (onze huizen en kantoren) en elektriciteit (onze energievoorziening). Helaas is dat op de onderwerpen industrie, verkeer en landbouw nog niet zo. Het komende half jaar wordt het akkoord verder uitgewerkt.

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: “Grote vervuilende bedrijven willen nauwelijks meebetalen en eisen tegelijkertijd miljarden subsidies. Hierdoor dreigen burgers op te draaien voor de kosten van het klimaatbeleid. Dat is niet eerlijk en daar moet de komende maanden echt nog hard aan gewerkt worden.”

Van Parijs naar Den Haag

Nederland legt in de Klimaatwet vast welke doelen we willen halen in 2030 (tussendoel) en in 2050. In het Klimaatakkoord staat hóe we het doel voor 2030 willen gaan halen. Met de Klimaatwet en het Klimaatakkoord geeft Nederland invulling aan de afspraken die in december 2015 in Parijs zijn gemaakt. Dit zijn de doelen:
• in 2030 wil Nederland 49% minder CO2 uitstoten;
• in 2050 95% minder (ten opzichte van 1990).

De belangrijkste afspraken per onderwerp

Over de onderwerpen elektriciteit en gebouwde omgeving zijn we het meest tevreden. Over de onderwerpen verkeer, landbouw en industrie zijn we (nog) niet tevreden.

Elektriciteit
• De ambitie is om in 2030 70 tot 80 procent van de energie duurzaam op te wekken.
• Windenergie mag verdrievoudigen met zo min mogelijk belasting voor de natuur.
• Het streven is om de productie van zon- en windenergie voor de helft door mensen zelf en lokaal te produceren.

Gebouwde omgeving
• De verschuiving van belasting op stroom naar belasting op aardgas maakt duurzaam verwarmen van huizen en kantoren aantrekkelijker.
• De energiebelasting wordt vastgesteld op basis van de CO2-uitstoot (vervuiler betaalt) en er is aandacht voor het betaalbaar houden van de energierekening voor lagere inkomensgroepen.
• Nieuwbouwprojecten die nog een vergunning hebben voor een aansluiting op aardgas, worden toch zoveel mogelijk gasloos.
• De afspraken zijn nog wel te vrijblijvend en weinig concreet.

Verkeer

• Biobrandstof wordt door veel onderhandelaars nog onterecht als een goed en duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen gezien.
• Er wordt te weinig ingezet op duurzaam verkeer zoals fietsen, schoon openbaar vervoer en de elektrische (deel)auto.
• Voor het eerst is gekeken naar een allesomvattende aanpak, waarbij ook rekening wordt gehouden met een andere verdeling van lusten en lasten bij autogebruik.

Landbouw

• Dure en technische maatregelen leiden op lange termijn niet tot duurzamere landbouw.
• De krimp van de veestapel is voor veel partijen onbespreekbaar.
• Dure mestvergisting blijft gesubsidieerd.
• Kassen zijn in 2040 klimaatneutraal en gebruiken geen aardgas meer.
• Deze zomer wordt onderzoek gedaan naar een allesomvattend landbouwsysteem.

Industrie

• Er is te veel gekozen voor CO2-opslag onder de grond. Dit lost het probleem niet bij de bron op.
• De industrie neemt nog veel te weinig verantwoordelijkheid voor de vervuiling die het veroorzaakt. Er zijn geen concrete afspraken gemaakt over het inzetten van duurzamere technieken zoals groene stroom en waterstof.
• In het najaar wordt onderzoek gedaan naar duurzame alternatieven en naar de beprijzing van de CO2-uitstoot van grote vervuilende bedrijven.

Hoe nu verder?

In het najaar wordt verder onderhandeld over het Klimaatakkoord. Dan worden de afspraken verder uitgewerkt en concreter gemaakt. Het is nog maar de vraag of wij het akkoord dan eerlijk genoeg vinden om onze handtekening eronder te zetten. Want dat staat voor ons voorop: burgers mogen niet alleen opdraaien voor de kosten van het klimaatbeleid. Wordt vervolgd.

Lees verder:

 

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...