jaarverslag 2019
We zijn
financieel
gezond

Baten van overheidssubsidies 

Milieudefensie financiert haar activiteiten voor een deel uit langlopende subsidies van de overheid. De besteding van deze subsidies valt uiteen in 3 delen:

  • 1 - Activiteiten bij Milieudefensie.
    Bedrag in 2019: € 2.657.570
  • 2 - Activiteiten bij overige partners (vooral Friends of the Earth groepen) waarmee samen de subsidie is verkregen.
    Bedrag in 2019: € 1.676.087
  • 3 - Activiteiten bij alliantie-partners. Milieudefensie is penvoerder van de alliantie GLA (Green Livelihoods Alliance) en ontvangt het hele bedrag. Dit wordt gelijk verdeeld met de 2 andere alliantie-partners (IUCN NL en Tropenbos Internationaal).
    Bedrag in 2019: € 5.150.913

Een groot deel van de uitvoering van subsidies vindt dus plaats bij partners, buiten Milieudefensie. De financiering van de activiteiten die plaatsvinden bij Milieudefensie in Nederland is het beste te analyseren als we de categorieën 2 en 3 buiten beschouwing laten. Daarmee komt het aandeel overheidsfinanciering in de totale baten van Milieudefensie excl. partners op 26,7%, zie onderstaande diagram.

De inkomsten uit fondsenwerving blijven groeien  

Onze leden en donateurs maakten ons in 2019 blij met een bedrag van 5,9 miljoen euro. Dat is een stijging van 3,5% ten opzichte van vorig jaar. De stijgende lijn van onze inkomsten zette hiermee door. Met name in december kwamen er nog veel spontane giften binnen. We zijn verheugd dat zoveel mensen ons steunen met een bijdrage.Eind 2019 steunden 69.945 leden (2018: 66.852) en 25.471 (2018: 28.689) donateurs ons. Het totaal aantal leden en donateurs bleef vrijwel gelijk: 95.416 (2018: 95.541). Het aantal leden groeide met 5%. Als vereniging zijn we bijzonder blij en dankbaar dat steeds meer mensen zich als lid bij ons aansluiten.

Doorlopende machtigingen

De laatste jaren zetten we met telemarketing, straatwerving en online werving in op de werving van nieuwe leden met een doorlopende machtiging. Hierdoor steeg het aantal leden en daarmee onze inkomsten. Leden zorgen voor stabielere inkomsten en dragen, over het algemeen, meer bij dan losse donateurs. Zij voelen zich structureler verbonden met de organisatie. 

Ook de komende jaren blijven we ons inzetten voor de groei van het aantal leden met een doorlopende machtiging.

Onafhankelijk

We kunnen ons werk alleen overtuigend en geloofwaardig doen als we onafhankelijk zijn van de overheid en bedrijven. Financiële onafhankelijkheid is daarbij een voorwaarde. Daarom is het van belang dat particuliere fondsen- en ledenwerving onze grootste bron van inkomsten is, voor minimaal 50 procent. In 2019 is dat met 59,2% (excl. subsidiebaten van Partners) ruimschoots gelukt.

Loyaliteit

De komende jaren staan we voor een nieuwe uitdaging. De opbrengst van bestaande wervingskanalen zoals straatwerving en telemarketing staat onder druk. Om dat te ondervangen werken we meer en meer aan een optimale ‘reis’ van onze leden en donateurs waarbij alle communicatiekanalen goed samenwerken. Zo zorgen we voor een optimale beleving van het lidmaatschap van Milieudefensie. Leden zijn daardoor loyaler en blijven langer lid. Zo daalt de uitstroom van leden. 

Een sterke basis 

De groei van onze verandermacht biedt grote kansen. De keuze van bewegingsopbouw als centrale strategie stuurt de ontwikkelingen binnen fondsenwerving. Mensen zijn meer en meer betrokken met zowel tijd als geld. Dat versterkt onze basis.

Inkomstenbronnen op een rij

Nalatenschappen

De inkomsten uit nalatenschappen bedragen nu 2 tot 8% van de totale inkomsten. Bij andere natuur- en milieuorganisaties is dat gemiddeld 20%. Er is dus veel potentie om te groeien. Door een actief programma (bijeenkomsten, advertenties, telefoontjes, aandacht online en in nieuwsbrieven) informeren we mensen over testamenten en nalaten aan Milieudefensie. De focus ligt op inspireren, dienstverlening en informatievoorziening.

Schenkingsovereenkomsten

Met een schenkingsovereenkomst van minimaal 5 jaar is je gift aftrekbaar van de belasting. In 2019 hadden 1.600 mensen een schenkingsovereenkomst en doneerden daarmee € 300.000 (2018: € 230.000). Door mensen deze mogelijkheid actief aan te (blijven) bieden stijgt het aantal overeenkomsten gestaag.

Online lid worden

In 2019 werden 1.458 mensen online lid. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2018 (600 mensen). Omdat het werven op straat en per telefoon moeizamer wordt, is het verheugend om te zien dat mensen ons online weten te vinden. Bijkomend voordeel is dat mensen die online lid worden gemiddeld langer lid blijven.

Inkomsten uit donatiemailingen

Regelmatig sturen we extra giftverzoeken per post naar onze leden en donateurs. Dat zorgde in 2019 voor € 475.000 aan extra inkomsten voor onze projecten. Helaas daalt het aantal mensen dat Milieudefensie op deze manier extra steunt al jaren. Door giftverzoeken meer op maat aan te bieden hopen we dit te stabiliseren.

De belangrijkste resultaten en de gehanteerde fondsenwervende methoden staan verder beschreven in onze jaarrekening.