Lokaal

Welkom op de website van Milieudefensie Haarlem

14 februari 2011

De Haarlemse afdeling van Milieudefensie is opgericht in 1990. De organisatie heeft een kerngroep van 11 actieve leden, die als het nodig is bij acties, steun van haar achterban kan oproepen. Begin 2017 telde Haarlem met direct aangrenzende plaatsen bijna 1400 Milieudefensie leden/donateurs. Md-H heeft een eigen plaatselijk bestuur, en we voeren actie en/of bemoeien ons met zowel lokale activiteiten als met opgezette ‘acties’ vanuit de landelijke Milieudefensie-vereniging. Md-H won de "Lokaal Bokaal" 2011: de gevelverlichtingsactie was toen de beste lokale actie van Milieudefensie. Omdat we ter bescherming van natuurbehoud en gezonde milieukwaliteit soms de rechter moeten inschakelen hebben we in 2007 een zelfstandig rechtspersoon opgericht: de Stichting Milieu- en Natuurbescherming Kennemerland; SMNK

nieuwsbrieffoto

 Ook op Facebook.

Ongeveer 5 keer per jaar verzenden wij een digitale nieuwsbrief naar plaatselijke Milieudefensieleden. Aanmelden hiervoor kan op: haarlem@milieudefensie.nl

Draagt u ons een warm hart toe en wilt u ons financieel ondersteunen? Giften voor acties en educatie zijn van harte welkom op rekeningnummer: NL49.TRIO.0390.5010.77 t.n.v. Milieudefensie Haarlem.

logo-bewust-haarlem     www.bewusthaarlem.nl

plaatjeactiewegbezBennebroek.jpg
--- Manifestatie; NEE! GEEN SNELWEG! in centrum Hillegom op 16 juni 2011 (eerste protestactie tegen de Duinpolderweg) ---

 

Milieudefensie-Haarlem is in 2016 begonnen met 5 werkgroepjes per milieu-item. Dat zijn: Duinpolderweg, Gevelverlichting, Klimaatneutraal bouwen, Schiphol en Windenergie. In de rubriek "Nieuws" is informatie te vinden over de meeste van deze en andere onderwerpen. Daarnaast waren/zijn we actief op diverse andere items ten behoeve van een duurzaam, gezonder en schoner leefmilieu (zie onderstaand overzicht).

Wilt u als vrijwilliger ook meedoen of heeft u suggesties over lokale milieuproblemen waar wij ons op kunnen richten, stuur dan een e-mail naar Milieudefensie Haarlem.

 

Activiteiten in 2016:

 • We hadden 3 keer een nuttig gesprek met de Haarlemse wethouder van milieu en verkeer.
 • CO2 monitor en Duurzaamheidsprogramma 2015-2019: Na jarenlang aandringen van Md-H is de gemeente Haarlem begonnen een plan te maken om de CO2 uitstoot substantieel te verminderen.
 • Duinpolderweg: Md-H is deelnemer in het Platform van bewoners- en natuur/milieu en landschaps-organisaties die zich verzetten tegen de aanleg van deze dure, overbodige en schadelijke (snel)weg.
 • Duurzaamheidsmarkt: Ook dit najaar stond Md-H weer met een kraam op de Grote Markt. We infor-meerden publiek o.a. over de slechte gevolgen voor voedsel en milieu van het handelsverdrag TTIP.

     stop_ttip1stop_ttip2

    --- TTIP paard van Troje voor eventjes op Grote Markt. Met TTIP haal je narigheid binnen. 2 oktober 2015 ---

 • Evenementen Recreatieschap Spaarnwoude: Met St. Natuurlijk Spaarnwoude de drastische uit-breiding naar 32 lawaai- en natuurverstorende evenementen van maart t/m okt. zien te voorkomen.
 • EKO- en fairtrade tellingen: Er is weer in supermarkten geteld hoeveel biologische- en fairtrade producten deze winkels te koop hebben.
 • Fietspaden: De gemeente Haarlem wil belangrijke voorrangsfietsroutes in het Kenaupark opheffen. Met Fietsersbond en SMNK zijn we een bezwaarschrift-actie gestart. 't Is ook strijdig met het HVVP.
 • Gevelverlichtingsactie: Weer gaven enkele bedrijven gehoor aan ons verzoek om hun omhoog schijnende natuurverstorende en energieverspillende gevelverlichting rond middernacht te doven.

      .Gevel Spectrum advocaten 's nachts in een fel schijnwerperslicht.Het pand van SWDV advocaten de hele nacht in het licht badend !

      --- De panden van Spectrum advocaten en SWDV advocaten de hele nacht badend in fel schijnwerperlicht ---

 • Haarlem Klimaat Neutraal (in 2030): In een door Md-H georganiseerd debat toonden wij aan dat de gemeente achterloopt bij haar taakstelling: De wethouder zei te komen met een 'versnellingsplan'.
 • Kraam op schoolplein: Op verzoek van ouders en leraren van een basisschool in Haarlem-noord gaf Md-H milieu-educatie op de "WijGaanVoorGroen-markt". I.v.m. het duurzamer maken van de school.
 • Outletcenter Sugar-City te Halfweg: Met SMNK en andere 'partners' een bezwaarschrift ingediend vanwege: m.n. natuur/milieuschade door extra autoverkeer en slecht onderzoek t.b.v. flora en fauna.
 • Schiphol: De luchthaven wil zich niet aan afspraken houden over het aantal toegestane nachtvluchten en de 500.000 starts en landingen per jaar. Met Vereniging BLRS beraden we ons op acties.
 • Stadskweektuin: Bij de herinrichting naar natuurpark hebben wij zitting in de duurzame energie werkgroep. Dat gaat hier om duurzaam verbouwen en energiegebruik van gemeentelijke gebouwen.
 • Struikgewas verwijdering: Omwonenden sloegen alarm toen de gemeente tegen de afspraak in struikgewas op een natuurstrook weghaalde! Md-H en IVN hebben duurzame herplant bedongen.
 • Verkeersoverlast Prinsen Bolwerk: N.a.v. een klacht van een bewonersgroep heeft Md-Haarlem het bij de gemeente aangekaart; er is vervolgens een snelheidsmeter geplaatst tegen de hardrijders.
 • Vervoermanagement industriegebied Waarderpolder: O.a. na aandrang van bedrijven en Md-H gaat de "Figee" fietsbrug er eindelijk komen. Wij blijven pleiten voor betere facilitering van fiets en bus.
 • Vondelweg en Waarderweg: We houden nauwlettend de provinciale ringweg-plannen voor Haarlem in de gaten: Niet nog meer autoverkeer aantrekkende infrastructuur.

Vondelwegactie 8-3-2014- Vondelweg blokkade -DSC_0540.jpg
Lawaai- en blokkade-actie tegen verdubbeling Vondelweg op 8 maart 2014. Met wijkraden en Ver. Behoud de Hekslootpolder
 • Weidevogelgebied bedreigd: In feb. oordeelde de Raad van State dat het aantal broedvogels in de Vosse- en Weerlanerpolder niet verder mag afnemen. Echter in aug. gaf de RvS de gem. Hillegom toe-stemming om daar een manegecomplex te bouwen! Ver. Behoud de Polders en Md-H zijn geschokt.
 • Windmolens: Met een Fietsparade van Haarlem naar Amsterdam hebben milieu-activisten gepro-testeerd tegen de limiet die het provinciebestuur stelt aan het aantal nieuwe windmolens in Noord-Holland. Door absurde regeltjes kunnen ook de 4 Haarlemse windmolens niet vervangen worden.

 

   logo_milieuhulp  www.milieuhulp.nl

    Plannen voor 2017:

    • Per jaar 3 keer een overleg met de Haarlemse milieuwethouder.
    • Weer de jaarlijkse ledenvergadering organiseren. Met bekende gastspreker over actueel milieuthema
    • Met een kraam deelname aan de jaarlijkse Haarlemse ‘Duurzaamheidsmarkt’ op de Grote Markt.
    • Actie tegen autoverkeer uitlokkende infrastructuur. In samenwerking met direct belanghebbenden.
    • Voortzetting en actiedeelname aan het overleg Platform ‘geen Duinpolderweg’ (Hillegom).
    • Met belangen groeperingen in actie komen tegen de nieuwe groeiplannen van Schiphol.
    • Stimuleren dat de 4 windmolens in Haarlem-noord vervangen worden door nieuwe betere molens.
    • Meedoen met acties of campagnes van Md-landelijk, zoals "Gezonde lucht" en 'Eerlijke melk'
    • Gevelverlichtingsactie uitbouwen. Mede in overleg met de gemeente en St. Haarlem Lichtstad in het kader van het convenant Haarlem klimaatneutraal en het Duurzaamheidsprogramma.
    • Haarlem wil in 2030 Klimaatneutraal zijn; wij volgen hierop kritisch het gemeentelijke beleid. We zijn ook deelnemer aan de netwerkbijeenkomst(en) Haarlem Klimaatneutraal.
    • Afwaardering Amsterdamsevaartweg van 4 naar 2 rijbanen moet binnenkort volgens afspraak eens gebeuren t.b.v. de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de naastliggende woonbuurten.
    • Activiteiten die tot doel hebben om fietsvoorzieningen te realiseren die echt het verschil maken. Eventueel in samenwerking met de Fietsersbond gaat het hierbij bv. om: de 'Rode loper' fietsroute eens af te maken met een fietsbrug over de Schotersingel, een fietsonderdoorgang bij de Prinsenbrug van Hooimarkt naar Spaarndamseweg, en de fietssnelweg van Haarlem - Amsterdam.
    • Enkele techneuten van Md-H bouwden vanuit een fietsframe een met de zon meedraaiend zonnepaneel apparaat. De testperiode wordt afgerond en de bouwbeschrijving zal worden geperfectioneerd. Een ander model met 2 panelen draaiend op een cirkelrail, wordt opnieuw getest.

    Een oud fietsframe op een pallett en je hebt een meedraaiend zonnepaneel

     

     

     

     

     

     

     

     Benut de zon als enorme energiebron!

    "Always the Sun"