Dossier Megastallen

Veelgestelde vragen

Rob Huibers

Veelgestelde vragen

25 oktober 2013

Vragen en antwoorden over de campagne 'Maak van Nederland geen megastal!'.

Wat zijn dierrechten? En hoe werkt het melkquotum?

Veehouders moeten dierrechten hebben om dieren te mogen houden. Een veehouder koopt deze rechten. Ze zijn eenmalig uitgegeven door de overheid in 1984 en worden sindsdien tussen veehouders onderling verhandeld. Door deze regeling is het aantal varkens en kippen in de Nederlandse veehouderij beperkt. Het melkquotum wordt door de overheid toegewezen. Melkveehouders mogen maar een beperkte hoeveelheid melk produceren. Hierdoor is ook het totale aantal koeien in Nederland beperkt.

Waarom willen jullie dat de dierrechten behouden blijven?

De dierrechten en het melkquotum zorgen er samen voor dat de veehouderij niet verder kan groeien dan haar huidige omvang. Momenteel zorgt de veestapel (met 4 miljoen koeien, 12 miljoen varkens en bijna 100 miljoen kippen) voor een aantal grote problemen: stank, vervuiling, mestoverschot en ziektes.

We willen dat de veehouderij niet nóg verder groeit om te zorgen dat deze problemen niet nóg groter worden. De dierrechten zijn het beste systeem om de omvang van de veehouderij te beperken. Omdat het melkquotum in 2015 vanuit Europese regelgeving wordt afgeschaft willen we dat de dierrechtenregeling ook in de melkveehouderij wordt overgenomen.

Gelden de dierrechten voor alle dieren?

Nee. Het dierrechtenstelsel geldt voor varkens en kippen. Voor koeien geldt het melkquotum.

Hoeveel dieren zijn er nu in Nederland?

Er zijn ongeveer 4 miljoen koeien, 12 miljoen varkens en bijna 100 miljoen kippen in Nederland.

Waarom is het erg als er meer dieren bij komen?

De enorme omvang van de Nederlandse veestapel zorgt voor een aantal grote maatschappelijke problemen:

  • Het mestoverschot leidt tot vervuiling van de bodem en het grondwater.
  • Veel mensen die in de buurt van stallen wonen hebben last van de stank.
  • Mensen worden ziek van fijnstof, resistente bacteriën en dierziektes zoals Q-koorts.
  • Alle dieren samen zorgen voor een enorme uitstoot van broeikasgassen.

Deze problemen worden alleen maar groter als we de grenzen van de vee-industrie, hoeveel dieren er gehouden mogen worden, afschaffen. Lees meer>

Hoe gaan mensen deze groei van de veehouderij merken?

Iedereen gaat hier iets van merken, of je nu dicht bij een stal woont of niet.

  • Mensen op het platteland krijgen te maken krijgen met meer stank en grotere gezondheidsrisico's door meer uitstoot van fijnstof.
  • Alle Nederlanders lopen meer risico om ziek te worden door de groei van  het aantal resistente bacteriën.
  • Ook het verzuren van de grond en de vervuiling van ons grondwater raakt ons allemaal.

We besteden veel belastinggeld aan het oplossen van de problemen die door de vee-industrie worden veroorzaakt. Het zuiveren van het grondwater en de uitbraken van dierziektes brengen bijvoorbeeld enorme kosten met zich mee.

Hoeveel dieren komen er bij als er geen dierrechten meer zijn?

In heel Nederland anticiperen veehouders op het wegvallen van de dierrechten en het melkquotum door nieuwe stallen te bouwen en hun melkverwerkingscapaciteit uit te breiden. Zo heeft een producent van melkrobots al sinds vorig jaar zijn bestellijst vol staan omdat veel boeren willen gaan uitbreiden.

Op basis van verschillende voorspellingen is te verwachten dat de melkveehouderij met 20% gaat groeien. Voor de varkens- en de kippensector geldt dat een groei van 50% mogelijk is binnen de wettelijke kaders.

Groei van de veehouderij is toch juist goed voor de economie?

De groeiende veehouderij levert uiteraard geld op voor de boeren-ondernemingen maar  maar kost óók veel belastinggeld. De vee-industrie veroorzaakt immers veel schade aan natuur, milieu en volksgezondheid. De kosten hiervan zijn voor rekening van de samenleving.

Wat moet er gebeuren volgens jullie?

De veehouderij mag wat ons betreft niet verder groeien. In de eerste plaats moet het dierrechtenstelsel voor varkens en kippen gehandhaafd blijven en uitgebreid worden naar de melkveehouderij ter vervanging van het melkquotum. Dat zijn onze minimumwensen.

Maar we willen méér. We hebben een verrijkend toekomstperspectief voor ogen: een platteland met boerderijen waar koeien, kippen en varkens in de wei scharrelen. Een duurzaam alternatief - goed voor mens, dier en milieu - ís namelijk mogelijk: met een milieuvriendelijke, grondgebonden veehouderij in een gesloten kringloop van land, voer en mest. Meer weten?>

Met welke organisaties werken jullie samen?

Milieudefensie werkt samen met de Milieufederaties van Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel en met Natuur & Milieu.