Publicaties

Rapporten

18 februari 2011 18 februari 2011
Aan de slag met effectief klimaatbeleid

Aan de slag met effectief klimaatbeleid

5 november 2008. Een praktische toolkit voor banken. Klimaatverandering raakt ons allemaal. Burgers, bedrijven, overheden en andere organisaties zullen daarom allemaal moeten werken aan oplossingen voor dit probleem. Dus ook banken en financiële instellingen, die met hun leningen en investeringen veel invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van vervuilende en schone industrieën, ‘groene’ producten en andere mogelijkheden om klimaatverandering tegen te gaan.

Lees verder...

Towards an Effective Climate Policy

Towards an Effective Climate Policy

5 november 2008. A Practical Toolkit for Banks. Banks and financial institutions share the responsibility for climate change, as their loans and investments can have a strong influence on the development of polluting and clean industries, on climate friendly products and on other possibilities to reduce climate change.

Lees verder...

Double standards?: International Best Practice Standards to Prevent and Control Pipeline Oil Spills, Compared with Shell Practices in Nigeria

Double standards?: International Best Practice Standards to Prevent and Control Pipeline Oil Spills, Compared with Shell Practices in Nigeria

November 2008. Rapport van Professor Richard Steiner, University of Alaska uit 2008, waarin hij de internationale oliestandaard vergelijkt met de praktijk bij de oliewinning door Shell in Nigeria. Hij contstateert dat Shell met haar operaties in Nigeria ver onder de internationaal geaccepteerde standaarden werkt die elders in de sector en door Shell zelf worden toegepast.

Lees verder...

Subsidies voor biobrandstoffen in Nederland

Subsidies voor biobrandstoffen in Nederland

Oktober 2008 - Dit rapport plaatst Nederland in de bredere context van de EU en de wereldeconomie. Het laat een korte geschiedenis zien van de biobrandstof regelgeving, waarna het ingaat op de verplichte bijmenging van biobrandstoffen (2%) aan benzine en gewone diesel, in Nederland van kracht sinds 2007. Ook startte de overheid in 2006 met enkele subsidieregelingen en fiscale stimuleringsmaatregelingen, (deels) bedoeld voor de productie van biobrandstoffen. Ook beschrijft het de nadelen van de Nederlandse bijmengingsverplichting. Het gevolg hiervan is dat er weinig in eigen land geproduceerd wordt; het grootste deel van Nederlandse biobrandstoffen bestond uit importen. Bovendien stelde Nederland aan deze importen geen duurzaamheidseisen. Andere Europese landen beschermen hun binnenlandse producenten met quotaregelingen, subsidies en heffingen. ‘Duurzaamheid’ als criterium is tot slot niet uitgewerkt in toestbare eisen.

Lees verder...

Malaysian palm oil - green gold or green wash? - Summary

Malaysian palm oil - green gold or green wash? - Summary

October 2008 - Dit rapport van Milieudefensie en haar internationale koepelorganisatie Friends of the Earth international (FoEI) is een commentaar op de duurzaamheidsclaims van de Maleisische palmolie lobby (MPOC), met een speciale focus op de Sarawak-staat. De Maleisische overheid claimt ten onrechte dat Maleisische palmolie duurzaam is. Oorspronkelijke bewoners van Sarawak, vooral de Penan, zijn meer verarmd dan ooit, terwijl bossen in rap tempo verdwijnen. De Maleisische palmolie lobby steunt de gigantische, grootschalige, bedrijfsgedreven ontwikkeling en market palmolie op agressieve wijze in andere landen. Een grote drijfveer voor expansie is de Europese vraag voor eetbare oliën voor bioenergie. De onduurzame praktijken van Europese transportconsumptie worden niet aangepakt, klimaatdoelen worden niet gehaald en het ene onduurzame materiaal wordt vervangen door een andere. Dit rapport gaat in tegen het idee dat Maleisische palmolie duurzaam is en confronteert de palmolie lobby met de misleidende claims. Dit rapport laat ook zien dat biobrandstoffen gepromoot worden als een haalbare en uitvoerbare manier om de afhankelijkheid van de wereld op fossiele brandstoffen te verminderen. Echter, biobrandstoffen kunnen vervuilender zijn dan de fossiele brandstoffen die ze vervangen. Allerlei claims van de palmolie lobby worden tegengesproken en weerlegd door dit rapport, bijvoorbeeld dat bossen niet worden ‘omgebouwd’ voor palmolie expansie. De EU en haar lidstaten moeten verdere vraag voor palmolieproducten limiteren door het gebruik van eetbare oliën voor energiedoeleinden te stoppen, en vooral door weg te lopen van de 10% EU target voor biobrandstoffen.

Lees verder...

Biobrandstofproductie in Nederland

Biobrandstofproductie in Nederland

Oktober 2008 - Onderzoek naar de huidige en de geplande biobrandstofisntallaties in Nederland. De productie van biobrandstoffen in Nederland wordt de komende jaren fors uitgebreid. In 2008 was de totale productiecapaciteit ongeveer 900.000 ton per jaar, terwijl dit in 2011 ongeveer 5 miljoen ton per jaar zal zijn, met plannen om verder uit te breiden. Wat problematisch is, is dat de meeste installaties eerste generatie-grondstoffen gebruiken (vooral koolzaad-, soja- en palmolie). Deze kunnen ontbossing en voedselconcurrentie veroorzaken. Bovendien zijn er twijfels over de CO2-reductie. Biodieselproducenten geven aan bij het inkopen te letten op de duurzaamheid van palmolie en soja, verwijzend naar de Ronde Tafels voor Palmolie en Soja. Hier wordt echter geen rekening gehouden met de vergroting van de vraag naar soja en palmolie. Eindigend op een positieve noot: er zijn ook biobrandsotinstallaties gepland waar deze problemen niet spelen, bijvoorbeeld biodiesel uit plantaardig restvet.

Lees verder...

Malaysian palm oil - green gold or green wash?

Malaysian palm oil - green gold or green wash?

October 2008. A commentary on the sustainability claims of malaysia’s palm oil lobby, with a special focus on the state of sarawak. De Maleisische overheid claimt ten onrechte dat Maleisische palmolie duurzaam is. Dat zeggen Milieudefensie en haar internationale koepelorganisatie Friends of the Earth International (FoEI) in dit rapport.

Lees verder...

De Geluid- en Zichtgarantie voor de mogelijke A4 Delft-Schiedam

De Geluid- en Zichtgarantie voor de mogelijke A4 Delft-Schiedam

26 mei 2008. Tweede onderzoek door ST. Stop. Dit rapport beoogt een constructieve bijdrage te leveren aan de MilieuEffectRapportage (MER) voor de mogelijke A4 tussen Delft en Schiedam. Deze MER wordt momenteel in opdracht van de ministers van VROM en van V&W uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS). Een onderzoek als dit, is door RWS tot op heden niet verricht. De redenen daarvoor zijn niet duidelijk.

Lees verder...

Megastallen nader bekeken

Megastallen nader bekeken

Juni 2008. Quick-review op basis van recent verschenen rapporten. Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) heeft in opdracht van Milieudefensie een analyse gemaakt van een aantal rapporten over megastallen die in opdracht van de overheid zijn gemaakt. Het CLM concludeert dat de verschillende rapporten géén omvattende analyse bieden. Ook bevatten diverse rapporten onduidelijkheden en ten opzichte van elkaar ook tegenstrijdigheden. Bovendien zijn mogelijk positieve aspecten van megastallen vaak gebaseerd op aannames en veronderstellingen die in de praktijk (nog) niet blijken te bestaan.

Lees verder...

Monsters aan de pomp

Monsters aan de pomp

Mei 2008 - De resultaten uit dit onderzoek komen uit een enquête van Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu. Het is gebleken dat oliemaatschappijen geen openheid willen geven over de biobrandstoffen die zij bijmengen bij benzine en diesel. Hierdoor valt onmogelijk te controleren of niet-duurzame biobrandstoffen, zoals palmolie en soja-olie, worden bijgemengd. Ondanks de wettelijke verankering van het gebruik van biobrandstoffen in Nederland is het dus onduidelijk hoe de bedrijven deze verplichting invullen. De overheid stelt geen eisen of verplichte criteria aan de duurzaamheid van biobrandstoffen, ondanks een grote maatschappelijke discussie hierover. Transparantie in gebruik en duurzaamheid van bijgemengde biobrandstoffen is dus ver te zoeken.

Lees verder...

Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk - SAMENVATTING

Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk - SAMENVATTING

18 april 2008. Aanleg van het Logistiek Park Moerdijk van 150 hectare is niet nodig en ongewenst. Dat blijkt uit het rapport 'Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk' van dr. Erik Louw en drs. Rob Konings van de Technische Universiteit Delft. Het rapport, dat vandaag openbaar is gemaakt, werd gemaakt in opdracht van Milieudefensie.

Lees verder...