Beleid

Sociaal Beleid

Sociaal Beleid

18 februari 2011

Het sociaal beleid van Milieudefensie is gestoeld op de volgende uitgangspunten:

  1. Streven naar een optimale rechtspositie voor haar medewerkers.
  2. De arbeidsvoorwaardenregeling mag in ieder geval op langere termijn niet achterlopen bij wat gebruikelijk is in Nederland.
  3. Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, voor zover doelmatigheid, effectiviteit en maatschappelijke aanvaardbaarheid van het sociaal beleid daarmee toenemen.
  4. Streven naar aansluiting van personeelsbeleid en medewerkersbestand op maatschappelijke ontwikkelingen en demografische verhoudingen in Nederland.
  5. Hiertoe specifieke maatregelen treffen voor de werving en selectie van minderheden, arbeidsgehandicapten, (herintredende) vrouwen en onbetaalde medewerkers.
  6. De regelingen moeten passen bij doel, werkwijze en cultuur van Vereniging Milieudefensie.


Alle medewerkers van Milieudefensie werken part time, maximaal 0,8 fte. De organisatie wil dat medewerkers tijd overhouden voor andere rollen, bijvoorbeeld in het gezin, als vrijwilliger of bij andere maatschappelijke organisaties.

Salarissen
Milieudefensie heeft een plat loongebouw. Milieudefensie heeft ervoor gekozen aan de onderkant van het loongebouw relatief hoog te waarderen en aan de bovenkant relatief laag. Het loongebouw heeft een reikwijdte waarin het hoogste salaris nooit meer dan twee maal het laagste salaris netto is. Deze uitgangspunten zijn geformuleerd bij de invoering van het loongebouw in 2001.

Vrijwilligersvergoedingen
Vrijwilligers bij Milieudefensie ontvangen een vergoeding voor reëel gemaakte onkosten. Daarnaast kunnen ze gratis gebruikmaken van de biologische lunch.

Coach en vertrouwenspersoon
Sinds 2004 heeft Milieudefensie een interne coach/vertrouwenspersoon. Milieudefensie denkt door het aanstellen van een coach het ziekteverzuim te kunnen verlagen en medewerkers op een laagdrempelige manier ondersteuning te kunnen bieden bij het werken aan de eigen ontwikkeling.

Veiligheid
Milieudefensie heeft bedrijfshulpverleners (BHV'ers) die onveilige situaties zoals brandgevaar en geblokkeerde nooduitgangen signaleren en die uitrukken bij brand en ongevallen. Elke dag is minstens één BHV'er aanwezig. Milieudefensie beschikt over een noodplan, waarin beschreven staat wie wat moet doen bij calamiteiten en waarin vluchtroutes zijn aangegeven. De BHV'ers gaan elk halfjaar op cursus om hun vaardigheden op peil te houden. Eén keer per jaar wordt een ontruiming geoefend met alle medewerkers.

Fysieke arbeidsomstandigheden
Periodiek worden de kantoren van Milieudefensie door een deskundige van de landelijke Arbo-dienst gecontroleerd, waarbij wordt gelet op verlichting, verwarming, ventilatie enzovoort.