Werken bij Milieudefensie

Sociaal Jaarverslag

03 mei 2017

Lees hier het sociaal jaarverslag van Milieudefensie van 2016

In overeenstemming met haar doelstelling stelt Milieudefensie eisen aan het sociaal beleid van de eigen organisatie. Dat komt onder meer tot uitdrukking in het aantal mannen en vrouwen dat bij Milieudefensie werkt, de beperkte salarisverschillen en de aandacht voor deskundigheidsbevordering en loopbaanbegeleiding.

De uitgangspunten voor het sociaal beleid van Milieudefensie lees je hier.
 
Diversiteit
Aan het eind van 2016 lopen de leeftijden van alle betaalde medewerkers bij Milieudefensie uiteen van 25 tot 64 jaar. Vrouwen zijn nog steeds in de meerderheid: 50 van 86 de betaalde medewerkers zijn vrouw. Het jaar 2016 was een bewogen jaar waarbij het MT flink uitgebreid is met een manager Bedrijfsvoering en een manager Communicatie & Fondsenwerving, naast de managers Campagnes en Bewegingsopbouw.  Hiermee bestaat het MT inclusief de directeur uit 5 personen, waarvan er 2 een vrouw zijn.

In- en uitstroom
In 2016 vertrokken 15 medewerkers. Er kwamen 24 nieuwe medewerkers bij. Op 31 december 2015 bedroeg de formatie 63,67 fte en op 31 december 2016 was dat 69,48 fte.

Deze ontwikkeling is conform het in het Algemeen Beleidsplan 2010-2015 vastgelegde streven toe te werken naar een kernorganisatie die onafhankelijk is van overheidsbijdragen, met daaromheen een flexibele schil op basis van extern gefinancierde projecten.

Aantal medewerkers in 2016 (per december 2016)
Betaalde medewerkers met vast contract: 59
Betaalde medewerkers met contract voor bepaalde tijd: 25
Kantoorvrijwilligers: 28
Stagiaires: 9

Salarissen
Sinds 2014 is het mogelijk om naast parttime ook fulltime te werken. In 2016 werkten er 4 medewerkers fulltime. Het laagste brutosalaris (schaal 1, trede 1) in 2016 bedroeg (bij fulltime dienstverband) € 2.083,- per maand. In 2016 zaten er geen medewerkers in schaal 1, trede 1.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) lag in 2016 op 7,84% gemiddeld. In 2015 was dat 9,5%. De daling in het verzuimpercentage is te danken aan het opstellen van een plan van aanpak ziekteverzuim. Uit dit plan vloeit voort een verscherping van het huidige verzuimbeleid. De focus ligt op preventie. Daar waar verzuim zich voordoet, worden de casemanagers voldoende gefaciliteerd in hun rol om de medewerker op een verantwoorde wijze te laten re-integreren.
Nog steeds wordt een groot deel van het verzuim veroorzaakt door klachten van psychische of medische aard (niet-beïnvloedbaar verzuim). Om te voorkomen dat medewerkers uitvallen door werkdruk, worden er in 2017 trainingen Persoonlijke Effectiviteit georganiseerd.

Deskundigheidsbevordering en loopbaanbegeleiding
De leidinggevenden zijn primair verantwoordelijk voor het bespreken van opleidings- en loopbaanwensen met hun medewerkers.  P&O adviseert en faciliteert de leidinggevenden indien nodig De totale opleidingskosten voor 2016 waren begroot op €40.000 en zijn uiteindelijk uitgekomen op €72.000

Veiligheid
Milieudefensie heeft zes bedrijfshulpverleners (BHV’ers), waaronder een Hoofd BHV, die onveilige situaties zoals brandgevaar en geblokkeerde nooduitgangen signaleren en het pand kunnen ontruimen bij brand. Alle BHV’ers hebben een EHBO-diploma. Zij werken nauw samen met de BHV'er van onze onderhuurder Friends of the Earth International en nemen ook de ontruiming van de andere onderhuurder SIT, voor hun rekening.

Fysieke arbeidsomstandigheden
In 2016 hebben we  opnieuw een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Dit is een overzicht en beoordeling van alle relevante arbo-risico’s in de organisatie. Deze wordt 2017 vervolgd.

Inspraak medewerkers
De medewerkers van Milieudefensie voelen zich over het algemeen zeer betrokken bij hun werk. Die betrokkenheid is terug te zien in het aantal medewerkers dat zich ook buiten kantooruren inzet voor Milieudefensie of die meedoen met acties en manifestaties. Over zaken die het werk en de organisatie aangaan, willen medewerkers meepraten. Formeel gebeurt dat via de Ondernemingsraad. Ook zijn er maandelijks de zogeheten MT-bijeenkomsten, waar nieuw beleid wordt besproken en waar medewerkers hun inzichten kunnen delen. Daarnaast vinden er een tot twee keer per jaar Beleidsdagen plaats voor de gehele organisatie en er is in het reguliere overleg ruimte voor inbreng. Tijdens kantine-bijeenkomsten worden medewerkers geïnformeerd over nieuwe plannen en ontwikkelingen en is er ruimte voor vragen en opmerkingen.

Ondernemingsraad
Milieudefensie heeft een Ondernemingsraad (OR) die de belangen van het personeel en de organisatie als geheel behartigt. De OR doet een bindende voordracht voor de invulling van een van de zetels binnen het verenigingsbestuur.
Op 1 januari 2016 bestond de OR uit vijf leden. Eén van de leden is op 1 maart afgetreden en tussentijds opgevolgd in mei. In 2017 vinden er nieuwe verkiezingen plaats voor de OR.
De OR sprak in 2016 met de directie o.a. over pensioen, ziekteverzuim, de beoordelingssystematiek, dienstreizen en reiskostenvergoeding.