De organisatie

Verantwoordingsverklaring

03 mei 2017

Milieudefensie is houder van het CBF-Keurmerk voor erkende goede doelen. Dit betekent dat we op een goede wijze invulling geven aan drie belangrijke principes van goed bestuur: Scheiding tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren; optimale besteding van middelen; optimale relaties met belanghebbenden.

Scheiding tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren

Een belangrijk kenmerk van goed bestuur zijn adequate checks and balances: een goede balans tussen enerzijds de bevoegdheid om te beslissen en uit te voeren en anderzijds de controle op het gebruik van die bevoegdheden. Bij Milieudefensie zijn de bevoegdheden van de verschillende organen en het toezicht hierop geregeld en vastgelegd in statuten, reglementen en uitgangspunten. Milieudefensie hecht aan transparantie om er op toe te zien dat het toezicht, het bestuur en de uitvoering goed functioneert.

De algemene ledenvergadering (ALV) heeft een aantal (wettelijk bepaalde) taken en bevoegdheden met een toezichthoudend karakter. Voorbeelden zijn het vaststellen van de jaarrekening, het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders, en het besluiten over statutenwijzigingen of ontbinding van de vereniging. De algemene beleidskaders (zoals het tien jaar lopende Algemeen Beleidsplan, het daaruit voortvloeiende en jaarlijks aan te passen drie jaar lopende Meerjarenperspectief en het jaarlijkse Beleidsplan) worden ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd.

Het bestuur is verantwoordelijk voor beleid in ruimste zin, stelt financiële richtlijnen vast en is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Milieudefensie kent een vrijwilligersbestuur voor wie het besturen een onbezoldigde nevenfunctie is. Veel bestuurlijke taken van het bestuur van Milieudefensie zijn gedelegeerd aan een bezoldigd directeur. De directeur wordt benoemd door het bestuur. Het bestuur ziet toe op de uitvoering. De directeur bereidt de hoofdlijnen en de uitwerking van het beleid voor, voert het vastgestelde beleid uit en geeft leiding aan de werkorganisatie.

Optimale besteding van middelen

In het Algemeen Beleidsplan 2016-2025 liggen de ambities van Milieudefensie voor de lange termijn vast. Jaarlijks wordt dit ABP voor de komende drie jaar vertaald in een meerjarenperspectief met een financieel sluitende meerjarenraming en wordt de voortgang geëvalueerd en bijgesteld.

In financieel opzicht is het in 2016 beter gegaan dan de begroting voorzag. De vereniging heeft met meer middelen meer kunnen besteden aan haar doelstellingen. Dit is vooral te danken aan twee in 2016 gestarte grote subsidies, continuering van de groei van eigen fondsenwerving en een verscherping van de planning- en controlcyclus. Om financiële risico’s in de toekomst zoveel als mogelijk te verkleinen, werkt Milieudefensie stapsgewijs toe naar een ‘kernorganisatie’, die onafhankelijk is van overheidsbijdragen. Om de kernorganisatie heen is er een flexibele formatie die wordt gefinancierd vanuit bijdragen van derden en subsidies.

Optimale relaties met belanghebbenden

Milieudefensie is een landelijke vereniging met lokale afdelingen in heel Nederland en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk Friends of the Earth. De organisatie onderhoudt relaties met leden en vrijwilligers, lokale afdelingen, sponsors en andere zakelijke relaties (waaronder de Nationale Postcode Loterij), lokale groepen, universiteiten, onderzoeksbureaus, onderwijsinstellingen, bestuurders (lokaal, landelijk, internationaal), media, natuur-, milieu- en ontwikkelingsorganisaties. Met al deze stakeholders wil Milieudefensie open en integer communiceren. Milieudefensie ziet dat als belangrijk onderdeel van haar bestaan als maatschappelijke organisatie, die in de samenleving geworteld is en met die samenleving tot een duurzame en eerlijke wereld wil komen.