De organisatie

Gedragscode Milieudefensie

03 mei 2017

De gedragscode van Milieudefensie omvat de volgende punten; actievoeren, omgang met bedrijven, omgang met overheid en politiek, richtlijnen sponsoring, privacybeleid en mailingenbeleid. De Gedragscode onderstreept onze inzet om verantwoordelijk en transparant te handelen. Daarmee willen wij onze maatschappelijke positie markeren en belanghebbenden duidelijkheid geven over hoe wij ons in het maatschappelijke verkeer gedragen en uiting geven aan de publieke verantwoordingsplicht die wij voelen.

Gedragscode

1. Actievoeren

Milieudefensie handelt uit respect voor het leven, daar past geen enkele vorm van geweld bij. Onze belangrijkste 'wapens' zijn debat en dialoog. We zetten onze argumenten soms kracht bij met opvallende acties en manifestaties waarbij we zoveel mogelijk mensen betrekken.

Milieudefensie werkt in alle openheid en neemt altijd volledige verantwoordelijkheid voor haar acties.

De acties van Milieudefensie zijn altijd geweldloos. Dit betekent dat Milieudefensie geen geweld tegen personen gebruikt en acties afwijst die vernieling van goederen tot doel hebben. Milieudefensie verwacht van medewerkers dat zij deze uitgangspunten onderschrijven.

Milieudefensie gaat confronterende acties niet uit de weg. Die zijn soms nodig, al is het maar omdat de dialoog door onze opponenten maar al te vaak als tactiek gebruikt wordt om kritische organisaties aan het lijntje te houden. Ook die acties beantwoorden uiteraard aan de eerder geformuleerde uitgangspunten.

Dat betekent in de praktijk onder meer:

 • dat actievoerders voor elke actie uitvoerig worden geïnstrueerd, voor hun eigen veiligheid en om ze houvast te geven over wat ze (niet) moeten doen wanneer anderen geweld tegen ons (dreigen te) gebruiken;
 • dat er bij elke actie getrainde mensen aanwezig zijn om escalatie te voorkomen en dat er bij grote manifestaties altijd een ordedienst is;
 • dat acties die fysiek gevaarlijk zijn, zoals beklimmingen, alleen worden uitgevoerd door getrainde mensen;
 • dat Milieudefensie bij blokkadeacties mensen die naar buiten willen nooit de doorgang belemmert;
 • dat we ons bijvoorbeeld bij pogingen om een blokkade te doorbreken uitsluitend passief verzetten (door te blijven staan of te gaan zitten, eventueel aan elkaar vastgeketend);
 • dat blokkadeacties, een boycot of andere confronterende acties nooit uit de lucht komen vallen, maar dat er voorafgaand aan zo'n actie altijd al van alles is gebeurd (brieven, gesprekken of bijvoorbeeld juridische procedures);
 • dat Milieudefensie, als zij politici, topmanagers van bedrijven of andere functionarissen direct aanspreekt, noemt of in beeld brengt, die mensen altijd aanspreekt in hun functie als vertegenwoordiger van de regering, een bedrijf of instelling, en nooit als privépersoon.

Milieudefensie zal met haar acties nooit willens en wetens andere mensen in gevaar brengen. Dat vinden we vanzelfsprekend.

- Omhoog naar overzicht Gedragscode -

 

2. Omgang met bedrijven: opponenten

Relatie met opponenten (ethisch actievoeren)

Er is altijd sprake van een spanningsveld tussen zorgvuldig (en correct) willen zijn in de relatie met onze opponenten en voorkomen dat een tegenpartij kans krijgt de zaak te maskeren en/of een tegenoffensief te beginnen. Milieudefensie zal daar elke keer opnieuw een afweging in moeten maken. Hoe die afweging ook uitpakt, het is in ieder geval van belang dat het gebeurt.

Die afweging speelt bijvoorbeeld bij een voorgenomen publicatie van een rapport met beschuldigingen aan het adres van een bedrijf of instelling. Met name de ernst van de geconstateerde feiten en (twijfel over) de hardheid van de beschuldiging bepalen of zo'n rapport of relevante passages (vóór publicatie) aan het betrokken bedrijf of de instelling wordt voorgelegd. Als dat gebeurt en er nieuwe, harde feiten boven tafel komen, zal dat in de meeste gevallen leiden tot aanpassingen.

Bronvermelding en controle van bronnen en feiten

Beschuldigingen en beweringen staan of vallen met de houdbaarheid ervan. Dat vraagt om zorgvuldigheid. Daarom worden beweringen en beschuldigingen die Milieudefensie doet altijd nauwkeurig gecontroleerd op basis van een aantal richtlijnen.

Milieudefensie maakt alleen gebruik van deskundige en betrouwbare bronnen die hun waarde in het verleden hebben bewezen. Bij harde feiten, zoals metingen van resten bestrijdingsmiddelen of de oppervlakte aan bedrijventerreinen in Nederland, kunnen we in principe toe met één bron, mits deze betrouwbaar is. Bij 'zachtere' gegevens, bijvoorbeeld als de beschuldiging stoelt op niet-controleerbare beweringen, moet er aan de hoofdlijn van een verhaal altijd meer dan één bron ten grondslag liggen. De hoofdlijn van een verhaal mag nooit alleen gebaseerd zijn op uitspraken van anonieme bronnen. Ter verificatie worden uitspraken van bronnen die anoniem wensen te blijven voorgelegd aan derden, die het beweerde kunnen bevestigen.

Successen

Als Milieudefensie resultaat boekt bij een bedrijf, kunnen verschillende (tegenstrijdige) belangen een rol spelen bij de communicatie over dat succes. Milieudefensie wil het succes claimen, maar heeft ook baat bij een goed contact met het bedrijf, omdat er anders geen sprake kan zijn van een succes. Het bedrijf wil haar eigen product promoten of de schade van een actie zoveel  mogelijk beperken.

Bij het claimen van successen hanteren we 'normale' fatsoensnormen: we geven onze voormalige tegenstander geen trap na. We beperken ons tot de feiten.

- Omhoog naar overzicht Gedragscode -

3. Omgang met bedrijven: samenwerking

Gezamenlijk optreden

Voor samenwerking met bedrijven hanteert Milieudefensie het 'politieke voorzorgsprincipe' waartoe binnen het netwerk van Friends of the Earth is besloten. Op dit moment zijn veel bedrijven niet gericht op duurzaam ondernemen. We zijn daarom terughoudend in het samenwerken met bedrijven. Ook werken we niet samen met bedrijven waar een zusterorganisatie uit ons netwerk problemen mee heeft of actie tegen voert.

Milieudefensie ondertekent in beginsel alleen een gezamenlijke verklaring met een bedrijf als dat past binnen de strategie van een campagne. Bij overkoepelende onderwerpen geldt de inhoud van het Algemeen Beleidsplan.

- Omhoog naar overzicht Gedragscode -

Banken en pensioenfonds

Milieudefensie heeft spaarrekeningen bij ASN Bank en Triodos Bank. Dit zijn allebei groene banken. Betaalrekeningen heeft Milieudefensie bij SNS bank en Postbank. Postbank is een gewone bank, met zowel duurzame als niet-duurzame beleggingen. SNS Bank heeft een iets duurzamer beleid dan de Postbank, maar biedt ook beleggingsfondsen van andere (ook niet-duurzame) banken aan. Spaarlonen van werknemers staan op rekeningen bij ASN Bank. Milieudefensie heeft voor de pensioenen een contract met Reaal.

- Omhoog naar overzicht Gedragscode -

4. Omgang met overheid en politiek

Milieudefensie is onafhankelijk in haar mening, ook ten aanzien van bestuurders en politieke gezagsdragers. Dat wordt ons niet altijd in dank afgenomen. Milieudefensie is echter van mening dat zij een kritische rol te spelen heeft in de samenleving, juist ten aanzien van bewindslieden en kabinetsplannen.

Inhoud voorop

Milieudefensie spreekt politici altijd aan in hun rol, en nooit als privé-persoon. Dit betekent dat wij ons bij acties altijd richten op het beleid van een bewindspersoon of politieke partij, en nooit op de persoon zelf. Inhoudelijke meningsverschillen vragen om een inhoudelijke reactie.

Dat betekent dat wij het beleid en de wijze waarop dat uitgevoerd wordt ter discussie stellen, waarbij persoonlijke kwalificaties slechts betrekking hebben op de inhoud en uitvoering van het beleid.

Onze kritische rol wordt door de politiek niet altijd gewaardeerd. Dat leidt soms tot Kamervragen over de inhoud van onze activiteiten en de wijze van financiering daarvan. Milieudefensie laat zich daar in haar keuze voor acties en activiteiten niet door beïnvloeden, controversiële activiteiten gaan we niet uit de weg.

Bovendien zijn we open over onze financieringsbronnen. Het geld voor onze grote campagnes komt over het algemeen van leden, donateurs en de Nationale Postcodeloterij. Activiteiten in het kader van projecten kunnen soms door projectfinanciering van overheid of fondsen worden betaald, maar dan is vooraf door de desbetreffende financier goedgekeurd waar het geld aan besteed wordt.

Lobby

De contacten met politici lopen grotendeels via directie en campagneleiders. Bij grotere projecten wordt actief contact gezocht met de desbetreffende Kamerleden, die het onderwerp in hun portefeuille hebben. Daarbij proberen we met alle partijen, van Christenunie tot SP en van VVD tot GroenLinks te spreken. Het agenderen van issues en het verwerven van steun voor onze voorstellen is vaak de aanleiding voor dergelijke gesprekken.

- Omhoog naar overzicht Gedragscode -

5. Richtlijnen sponsoring

 • Milieudefensie heeft strenge richtlijnen voor fondsenwervende relaties met bedrijven:
 • Bedrijven moeten voldoen aan de richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals vastgelegd in het MVO Referentiekader (zie www.mvoplatform.nl).
 • De fondsenwervende relatie is niet structureel en niet langdurig; het gaat om een financiële bijdrage aan een specifiek project.
 • Milieudefensie of een andere bij Friends of the Earth aangesloten organisatie voert geen actie tegen het bedrijf.
 • Milieudefensie blijft geheel onafhankelijk in haar activiteiten; dit wordt schriftelijk vastgelegd in een brief of een contract.

- Omhoog naar overzicht Gedragscode -

6. Privacybepaling

Persoonsgegevens die Milieudefensie via formulieren of op een andere manier bereiken, worden nooit verstrekt aan derden. Milieudefensie slaat de gegevens strikt vertrouwelijk op. Binnen de organisatie zelf hebben slechts een paar medewerkers toegang tot deze gegevens.

De adressendatabase van Milieudefensie is aangemeld bij het College Bescherming  Persoonsgegevens.

- Omhoog naar overzicht Gedragscode -

7. Mailingenbeleid

Milieudefensie is zich ervan bewust, dat in de samenleving weerstand bestaat tegen het aantal mailingen dat men ontvangt van fondsenwervende organisaties. Milieudefensie voert daarom een strikt mailingenbeleid om te voorkomen dat onze leden en donateurs overvoerd worden met steeds weer nieuwe verzoeken om geld.

Per jaar doet Milieudefensie twee reguliere donatieverzoeken uitgaan aan leden en donateurs in maart en september. Daarnaast kunnen mensen verspreid over het jaar maximaal drie donatieverzoeken ontvangen, aansluitend op een thema waarvoor mensen van hun interesse hebben blijk gegeven. Deze donatieverzoeken gaan vergezeld van nieuws over de betreffende campagnes. Aan leden wordt hierbij halfjaarlijks ook het contributieverzoek gedaan. Leden ontvangen naar keuze tien maal per jaar het Magazine of vier maal per jaar de nieuwsbrief Milieudefensie Actief. Donateurs ontvangen eveneens Milieudefensie Actief.

Wie geen mailingen wil ontvangen, kan dat aangeven en wordt geschrapt van de mailinglijst.

- Omhoog naar overzicht Gedragscode -