De organisatie

Algemeen Beleidsplan 2016 - 2025

03 mei 2017

Vereniging Milieudefensie streeft al vijfenveertig jaar naar ecologische rechtvaardigheid voor álle mensen: een eerlijke en duurzame verdeling van de rijkdommen van de Aarde. Nu, en in de toekomst. 'Eerlijk', omdat ieder mens recht heeft op een gelijk aandeel in die rijkdom. En 'duurzaam', door zorgvuldig om te gaan met de Aarde en de leefomgeving schoon en gezond te houden. Dit vraagt om een fundamentele omslag in de wijze waarop we produceren, handeldrijven en consumeren.

Onze missie

Milieudefensie streeft naar een goed leven voor alle mensen op aarde en voor de generaties na ons. Daarvoor is een veilige en gezonde leefomgeving nodig, een eerlijke verdeling van en toegang tot de natuurlijke rijkdommen van de aarde, respect voor de natuur, en zeggenschap van burgers over hoe we daarmee omgaan.

Milieudefensie werkt aan de veranderingen die daarvoor nodig zijn. Dat doen we samen met burgers, bewegingen, organisaties, bedrijven en overheden die deze omslag ook willen.

Omdat wij de laatste generatie zijn die een klimaatramp kan voorkomen, staat klimaat de komende tien jaar centraal in ons werk. Daarbij kiezen we voor eerlijke oplossingen – oplossingen die niet ten koste gaan van het Zuiden en van de generaties na ons, en die in eigen land meer mensen betrekken en zorgen voor kansen en banen voor iedereen.

Onze visie

Door onze manier van leven putten we de aarde uit. We leggen een te groot beslag op natuurlijke hulpbronnen en (landbouw)grond. Dat leidt tot een te hoge uitstoot van broeikasgassen met klimaatverandering als gevolg. Daardoor zetten we de toekomst van de mensheid op het spel.

Naar een eerlijke economie

De problemen worden in de hand gewerkt door onze economie, waarin winst boven alles gaat. Dat heeft ons materiële welvaart gebracht, maar ook voor grote sociale en milieuproblemen gezorgd. Die problemen worden versterkt doordat de overheid steeds minder grenzen oplegt aan de vrije markt.

Onze verspillende economie is afhankelijk van fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) en kan de problemen niet oplossen, maar maakt ze erger. Dat moet veranderen. We hebben behoefte aan een eerlijke economie, waar het welzijn van de mens en de aarde centraal staan.

Zo snel mogelijk

We hebben de opwarming van de aarde te lang op zijn beloop gelaten. Nu dwingen de omstandigheden ons om snel en hard in te grijpen. We hebben nog tien jaar om te voorkomen dat klimaatverandering uit de hand loopt. Als dat gebeurt, staat de toekomst van de mensheid op het spel.

Daarom moeten we zo snel mogelijk stoppen met kolen, olie en gas. Onze manier van landbouw bedrijven en onze mobiliteit moeten op de schop. En de ontbossing moet stoppen. Dat is allemaal nodig om de wereld leefbaar te houden.

Een goed leven voor iedereen

Milieudefensie wil dat àlle mensen op Aarde, nu en in de toekomst, een goed leven kunnen leiden. Dat vraagt om respect voor de natuur en een veilige en gezonde leefomgeving, waar burgers en gemeenschappen zelf over kunnen beschikken. En een eerlijke verdeling van de rijkdommen van de aarde: ieder mens heeft recht op een eerlijk aandeel in de aarde.

Samen krijgen we het voor elkaar

Steeds meer mensen zien dat er iets moet veranderen. Ze zoeken zelf naar duurzame oplossingen of beginnen bedrijven waar winst niet langer centraal staat. Deze beweging groeit met de dag. Milieudefensie wil deze mensen en initiatieven verbinden. Samen pakken we de obstakels aan die een eerlijke en duurzame wereld in de weg staan.

Makkelijk zal het niet worden. Maar de geschiedenis bewijst dat positieve veranderingen plaatsvinden als mensen samen in actie komen.

Onze Strategie

1. We werken aan èchte veranderingen

Een belangrijk verschil met het verleden, is dat Milieudefensie het huidige systeem – de huidige manier van produceren, handeldrijven, consumeren, en verplaatsen – niet langer wil bijsturen en verbeteren, maar wil vervangen door een duurzaam en rechtvaardig alternatief. De komende tien jaar willen we de oorzaken van de problemen blootleggen en aanpakken. En ruimte scheppen voor dit alternatief.

2. We versterken en verbreden de klimaatbeweging

Het vervangen van de huidige manier van produceren en consumeren door alternatieven die duurzaam en rechtvaardig zijn, gaat niet vanzelf. Daarvoor is druk nodig van mensen die zich organiseren. Druk om die veranderingen in de praktijk te brengen en om overheden en bedrijven te dwingen èchte veranderingen door te voeren.

Een belangrijk deel van het werk van Milieudefensie bestaat uit het mobiliseren en organiseren van deze mensen tot een krachtige beweging die de overgang naar een nieuw, duurzaam en eerlijk systeem kan helpen versnellen. We verbreden de beweging door ons te verbinden met andere sociale bewegingen, zoals de beweging voor mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en sociale rechtvaardigheid.

3. We werken samen

Milieudefensie kan de noodzakelijke veranderingen nooit alleen voor elkaar krijgen. Daarom werkt Milieudefensie samen met zoveel mogelijk andere organisaties, instellingen, overheden en bedrijven die onze missie delen. Dat doen we niet alleen in Nederland, maar ook internationaal – zoveel mogelijk in samenwerking met het Friends of the Earth-netwerk.

4. We voeren campagnes

Voor elke verandering waaraan Milieudefensie werkt, wordt een strategie ontwikkeld die wordt uitgewerkt in een meerjarige campagne. De komende tien jaar ontwikkelen we campagnes op de thema’s mobiliteit, voedsel, bossen, economie en energie.

Lees hier ons volledige Algemeen Beleidsplan 2016-2026