Over ons

Coalities en Netwerken

03 mei 2017

Om effectief te kunnen zijn, werkt Milieudefensie zowel in Europa als in Nederland samen in diverse coalities en netwerken. Dit zijn in de meeste gevallen langjarige samenwerkingsverbanden.

Een overzicht

Europa

Omdat er in politiek opzicht veel op Europees niveau besloten wordt en veel bedrijven op Europees niveau opereren, was Milieudefensie ook in 2016 lid van verschillende supranationale organisaties:

 • European Environmental Bureau (EEB): een samenwerkingsverband van meer dan 140 natuur- en milieuorganisaties uit heel Europa dat zich onder andere bezighoudt met de EU-lobby op luchtkwaliteit, bijvoorbeeld met betrekking tot Europese luchtkwaliteitsnormen. Milieudefensie zorgt voor de Nederlandse input in de Europese discussie: we benaderen parlementariërs in Nederland en Brussel, stemmen de gezamenlijke inzet af met EEB en haar partnerorganisaties, signaleren ontwikkelingen en wisselen ideeën van nationale campagnes uit.

 • OECD Watch: een netwerk van groepen gericht op het versterken en gebruiken van de OECD-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

 • European Coalition for Corporate Justice: het Europese MVO Platform.

 • Banktrack: een internationaal netwerk gericht op het verduurzamen van de leningen en investeringen van private banken.

 • European Federation for Transport and Environment (T&E): T&E houdt zich bezig met politiek op het gebied van mobiliteit binnen de EU. Ze werken daarbij samen met ongeveer 50 Europese organisaties, waaronder Milieudefensie. T&E oefent samen met haar netwerk politieke druk uit op de Europese instituties rond bijvoorbeeld uitstootnormen voor voertuigen (in 2015 bijvoorbeeld 'dieselgate'), en het emissiehandelssysteem voor de luchtvaartsector.

Coalities en netwerken in Nederland

Voor een effectieve afstemming van strategieën en de inzet van middelen nam Milieudefensie in 2016 onder andere deel aan de volgende coalities en netwerken:

 • Milieudefensie is, samen met andere natuur- en milieuorganisaties, betrokken bij de uitwerking van het SER Energieakkoord: Een akkoord gesloten met werkgevers, vakbonden en de overheid over het vergroenen van onze energievoorziening. Door het akkoord krijgen zon- en windenergie, en energiebesparing meer ruimte.

 • MVO Platform: Een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 • Fair, Green and Global Alliance (met Both ENDS, Action Aid, SOMO, TNI en Schone Kleren Campagne): Milieudefensie maakt samen met FoEI en FoEE deel uit van deze alliantie. Binnen dit programma werken we aan het behoud van natuurlijke bestaansbronnen (middelen van bestaan). Samen met gemeenschappen in zuidelijke landen, waaronder zuidelijke FoE-groepen, leggen we onbetrouwbare handelsrelaties bloot en zetten we ons in voor beter beleid van overheden, bedrijven en banken. Verder is de Fair, Green and Global Alliance in 2015 benoemd tot een van de 25 strategisch samenwerkingspartners van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de periode 2016-2020.

 • De Nederlandse Sojacoalitie: Een samenwerkingsverband van zeven Nederlandse organisaties die de schadelijke gevolgen van productie, transport, verwerking en consumptie van soja willen terugdringen door middel van onderlinge informatie-uitwisseling en afstemming van strategie en activiteiten.

 • Green Livelihoods Alliance (met IUCN NL en Tropenbos International): Deze alliantie is in september 2014 opgericht en heeft het veiligstellen van internationale publieke goederen tot doel (water, koel klimaat, landbouwgrond) door het beschermen van beboste landschappen en het bevorderen van duurzame alternatieven op het gebied van landgebruik. In 2015 is de Green Livelihoods Alliance, waarvan Milieudefensie de penvoerder is, een partnerschap aangegaan met het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de periode 2016-2020.

 • Biomassa Platform: overleg rond biomassathema’s met Action Aid, IUCN NL, Both ENDS, Wetlands International, Greenpeace, WNF, Natuur en Milieu, Solidaridad, ICCO, NCIV en Cordaid.

 • Eerlijke Bankwijzer en Eerlijke Verzekeringswijzer: Dit is een samenwerking met Oxfam Novib, Amnesty International, FNV Mondiaal, World Animal Protection en 
PAX. Het vergelijkt banken op hun beleid rond belangrijke maatschappelijke onderwerpen, zoals milieu, mensenrechten, wapenhandel en corruptie.

 • Stichting Schaliegasvrij Nederland: Een samenwerking met lokale schaliegasgroepen in Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder; heeft o.a. geleid tot een moratorium op schaliegasboringen in Nederland.

Vertegenwoordiging in raden en adviescommissies

Door verantwoordelijkheid te nemen binnen raden en besturen laten we zien dat Milieudefensie ook in staat en bereid is om samen te werken in het belang van de oplossingen waar we voor staan. Vaak leggen we niet alleen de vinger op milieuproblemen, maar dragen we ook actief bij aan manieren om tot een oplossing te komen. Dat doen we samen met partners die ook weer hun eigen invloed inzetten:

 • Raad van Participanten van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN), afdeling Nederland

 • Stuurgroep Fair, Green and Global Alliance

 • Stuurgroep Green Livelihoods Alliance

 • Directeurenoverleg Groene 11

 • Groene directeurenoverleg SER-Energieakkoord

 • Bestuur stichting Schaliegasvrij Nederland