Over ons

Vereniging en bestuur

Vereniging en bestuur

04 februari 2011

Milieudefensie is een vereniging met een democratische werkwijze. Lokale afdelingen, medewerkers en leden hebben invloed op het beleid. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) en het bestuur van de vereniging stellen het beleid formeel vast. De algemene ledenvergaderingen worden voorgezeten door een presidium. Bij conflicten tussen leden en organen van Milieudefensie treedt op verzoek een geschillencommissie in werking.

Bestuur
Samenstelling bestuur
Presidium
Geschillencommissie
Algemene Ledenvergadering

Meer informatie over de samenstelling van de organisatie van het landelijk bureau.

Bestuur

Het bestuur dient een afspiegeling te zijn van de vereniging en de organisatie, hier wordt in de samenstelling van het bestuur rekening mee gehouden. Het bestuur streeft naar een diversiteit op het gebied van geslacht, etniciteit en maatschappelijke achtergrond. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste elf natuurlijke personen, waaronder één bestuurslid benoemd op bindende voordracht van de ondernemingsraad en één of twee bestuursleden benoemd door de lokale afdelingen van de vereniging.

De Algemene Ledenvergadering stelt met inachtneming van het bovenstaande het aantal bestuursleden en het aantal van hen benoemd door de lokale afdelingen vast. Met uitzondering van het/ de door de lokale afdelingen benoemde bestuurslid/ bestuursleden en het op voordracht van de ondernemingsraad benoemde bestuurslid geschiedt de verkiezing door de ALV. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een dagelijks bestuur aan, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste vier leden, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze functies worden door drie verschillende personen vervuld. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven minimum blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is evenwel verplicht binnen zes maanden een ALV te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. Na verkiezing door de Algemene Ledenvergadering hebben bestuursleden een zittingstermijn van drie jaar. Na deze termijn kan een bestuurslid zich nog éénmaal voor drie jaar verkiesbaar stellen. De maximale zittingsduur in het bestuur van Milieudefensie is derhalve zes jaar. Na deze zes jaar kan een bestuurslid gedurende tenminste één jaar niet voor een bestuursfunctie gekozen of benoemd worden.

Contact met het bestuur
E-mailadres: bestuur@milieudefensie.nl of per post naar Milieudefensie, t.a.v. het bestuur, Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam.

Samenstelling bestuur

Functieprofielen bestuur

Nicole Bakker, voorzitter

 • Adjunct-directeur Vereniging De Hollandsche Molen;
 • Nevenfuncties:
 • coach Amayu Ontwikkeling en Training;
 • penningmeester Stichting Behoud Waterland;
 • voorzitter Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder.

 

Hans Valkenburg, penningmeester

 • Organisatieadviseur (partner) bij cq*
 • Publicist (eigenaar) bij HVBV
 • Nevenfuncties:
 • lid van de Raad van Toezicht van ontwikkelingsorganisatie Tear;
 • consultant SVP-financial management for developing countries.

 

Deny de Jong

 • zelfstandig adviseur en trainer Offspring Community Building
 • docent en begeleider 3F Academy Fondsenwerving
 • Nevenfunctie: penningmeester Stichting Geld voor de School

 

Theo van Stuijvenberg

 • partner Anders Invest
 • partner Navius - Corporate Finance & Strategy
 • Nevenfuncties:
 • voorzitter Advisory Board VSB Investments
 • bestuurslid Light for the World
 • consultant SVP- financial management for developing countries

 

Tamira Combrink, bestuurslid namens de OR

 • Onderzoeker naar slavernij-gebaseerde productieketens bij Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
 • Nevenfuncties:
 • Bestuurslid Emil Blaauw Proceskostenfonds voor huurders
 • Bestuurslid Stichting Noodzaak, maatschappelijk vastgoedbeheer door tijdelijke huisvesting voor ongedocumenteerde vluchtelingen

 

Joke Pisters (algemeen bestuurslid met aandachtsgebied jongeren)

 • Beleidsadviseur bij Oxfam Novib
 • Nevenfunctie:
 • Lid Adviesraad bij Studenten voor Morgen

 

 

Rooster van aftreden

Naam Functie Benoemd Herbenoeming Jaar van aftreden
Nicole Bakker voorzitter 2014 2016 als voorz. 2020
Hans Valkenburg penningmeester 2014 2017 2020
Deny de Jong algemeen bestuurslid 2016 2019 2022
Theo van Stuijvenberg algemeen bestuurslid 2016 2019 2022
Tamira Combrink algemeen bestuurslid, op bindende voordracht van de OR 2017 2020 2023
Joke Pisters algemeen bestuurslid, aandachtsgebied jongeren 2017 2020 2023

Presidium

 

 

Bert van Pinxteren

 

Jos Oude Elferink

 • vennoot Els & Linde Techniek
 • Nevenfuncties:
 • presidiumlid Fietsersbond
 • plaatsvervangend lid Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hilversum (namens natuur- en milieuorganisaties

 

Klaas Breunissen (reservelid)

 

  Geschillencommissie

   

  Arno van Deuzen

  • Advocaat (te Alkmaar)
  •  Nevenfuncties:
  • lid Geschillencommissie Fietsersbond
  • voorzitter werkgroep 'Goed werkgeverschap' van de Vereniging voor Arbeidsrecht
  • juridisch adviseur Vereniging Paardrijden Gehandicapten Opmeer
  • juridisch adviseur Rechtswinkel Noord-Holland Noord

   

  Christiaan van Willenswaard

  • gepensioneerd (laatste functie: adjunct directeur Stichting Lezen
  • Nevenfuncties:
  • penningmeester stichtin Manpadslaangebied
  • ondersteunt Urgenda-initiatief "grootouders voor het klimaat¨

   

  Danielle Gijzen-Janssen

  • jurist
  •  Nevenfunctie:
  • lid redactiecommissie atletiekvereniging Hellas (Utrecht)

   

  Uitgangspunten Geschillencommissie (PDF 21,1 kB)