Vereniging en bestuur

Profielen bestuursleden

04 februari 2011

 

Algemeen profiel

 • een bestuurslid van Milieudefensie bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een vereniging;
 • is betrokken bij d edoelstelling en de aard van de vereniging;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de vereniging;
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • kan het bestuursbeleid binnen de vereniging uitdragen;
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de werkorganisatie en vereniging een spiegel voor te houden;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Algemene taken bestuursleden Milieudefensie

 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
 • betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het Algemeen Beleidsplan, de activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag;
 • vaststellen van de begroting en de jaarrekening;
 • het vaststellen van het vrijwilligersbeleid van de organisatie;
 • fungeren als contactpersoon tussen bestuur en een campagneraad;
 • betrokkenheid bij wervingsprocedures voor verenigingsorganen;

 

Profiel voorzitter bestuur Milieudefensie


Functie-eisen
Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de voorzitter de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

De voorzitter:

 • heeft ervaring in het besturen van een democratisch functionerende vereniging en het leiden van discussies.
 • heeft ervaring met (het toezien op) aansturen van een werkorganisatie bij een maatschappelijke organisatie of instelling.
 • is in staat de visie van de vereniging uit te dragen.
 • is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de organisatie) te bevorderen.
 • betrokkenheid bij het milieu is een vereiste.
 • het hebben van een netwerk in de wereld van maatschappelijke organisaties, ambtelijk en politiek Den Haag wordt als een toegevoegde waarde gezien.

Specifieke taken:

 • vertegenwoordigt het bestuur naar de vereniging toe.
 • incidentele vertegenwoordiging van de vereniging bij externe contacten.
 • leidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur
 • maakt samenvattingen en stelt besluiten op bestuursvergaderingen vast.
 • toelichten en verdedigen van bestuursbeleid op de Algemene Ledenvergadering
 • voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de algemeen directeur.


Profiel secretaris bestuur Milieudefensie

De secretaris van het bestuur van Milieudefensie houdt een algemeen overzicht op de uitvoering van procedurele zaken binnen het bestuur en de vereniging. De praktische taken van de secretaris van het bestuur van Milieudefensie, zoals onder andere de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en het opstellen van notulen, zijn gedelegeerd aan het secretariaat van de werkorganisatie.

Functie-eisen
Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende aanvullende functie-eisen en taken.

De secretaris:

 • is in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het bestuur en de vereniging te bewaken.
 • heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid.

Specifieke taken:

 • is lid van het Algemeen- en het Dagelijks Bestuur.
 • contactpersoon voor het presidium van de vereniging.
 • toelichten en verdedigen van bestuursbeleid op de Algemene Ledenvergadering.
 • overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter.

Profiel penningmeester bestuur Milieudefensie


Functie-eisen:

Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

De penningmeester:

 • heeft ervaring met financieel beleid van (non-) profitorganisaties.
 • heeft ervaring met het op afstand besturen van een bureau-organisatie dieover een professionele afdeling financiën beschikt.
 • heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting, ed. Weet welke informatie nodig  is om financieel beleid te volgen, te controleren.

Specifieke taken:

 • is lid van het Algemeen- en het Dagelijks Bestuur.
 • (is betrokken bij financiële verslaglegging en) adviseert de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d.
 • is betrokken bij het overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening en de managementletter.
 • presenteert de jaarrekening en de begroting aan de Algemene Ledenvergadering
 • overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bijafwezigheid van de voorzitter en secretaris.

Van de leden van het dagelijks bestuur wordt verwacht dat ze de vergaderingen van het Dagelijks- en het Algemeen Bestuur en de Algemene Ledenvergaderingen bijwonen.