Vereniging en bestuur

Bestuursinformatie

04 februari 2011

Taken Bestuur: Het bestuur geeft leiding aan de vereniging, legt beleidsplannen en verantwoordingen voor aan de algemene vergadering. Het vormt de schakel tussen de leden en het bureau (de werkorganisatie) van Milieudefensie. Milieudefensie heeft een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur buigt zich over de hoofdlijnen van het beleid en van de uitwerking hiervan door het bureau. Het bureau van Milieudefensie wordt bestuurd door de directie.

Samenstelling bestuur

Het bestuur dient een afspiegeling te zijn van de vereniging en de organisatie, hier wordt in de samenstelling van het bestuur rekening mee gehouden. Het bestuur streeft naar een diversiteit op het gebied van geslacht, etniciteit en maatschappelijke achtergrond.

Het bestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste elf natuurlijke personen, waaronder één bestuurslid benoemd op bindende voordracht van de ondernemingsraad en één of twee bestuursleden benoemd door de lokale afdelingen van de vereniging. De Algemene Ledenvergadering stelt met inachtneming van het bovenstaande het aantal bestuursleden en het aantal van hen benoemd door de lokale afdelingen vast.

Met uitzondering van het/ de door de lokale afdelingen benoemde bestuurslid/ bestuursleden en het op voordracht van de ondernemingsraad benoemde bestuurslid geschiedt de verkiezing door de ALV.

Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een dagelijks bestuur aan, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste vier leden, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze functies worden door drie verschillende personen vervuld.

Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven minimum blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is evenwel verplicht binnen zes maanden een ALV te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

Na verkiezing door de Algemene Ledenvergadering hebben bestuursleden een zittingstermijn van drie jaar. Na deze termijn kan een bestuurslid zich nog éénmaal voor drie jaar verkiesbaar stellen. De maximale zittingsduur in het bestuur van Milieudefensie is derhalve zes jaar. Na deze zes jaar kan een bestuurslid gedurende tenminste één jaar niet voor een bestuursfunctie gekozen of benoemd worden.

 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur leidt de vereniging en ziet via de directie toe op de werkzaamheden van het bureau (de werkorganisatie) van Milieudefensie. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen; het legt beleidsplannen en verantwoordingen voor aan de Algemene Ledenvergadering.

De formele uitgangspunten, taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van Milieudefensie staan genoemd in de statuten van de vereniging in artikel 5, 6, 7 en 9.

Een kort overzicht van de belangrijkste items staan hieronder samengevat:

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging in de ruimste zin. Het bestuur stelt de financiële richtlijnen vast en is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander bindt.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging komt toe aan het bestuur en bovendien aan twee leden van het dagelijks bestuur (of hun plaatsvervangers) gezamenlijk handelend. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging komt mede toe aan een of meer leden van het bestuur, een of meer leden van de directie of een of meer derden, indien en voor zover de betrokkene(n) daartoe een door twee leden van het dagelijks bestuur ondertekende en aan een termijn gebonden volmacht heeft/ hebben ontvangen.

Het bestuur is bevoegd specifieke bestuurstaken/ bevoegheden te delegeren aan de directie en deze delegatie te herzien of in te trekken. De directie bestuurt de werkorganisatie en vertegenwoordigt Milieudefensie naar buiten.

Bestuursleden zijn lid van de vereniging.

 

Algemeen Bestuur

De vergaderingen van het algemeen bestuur vinden eens per maand plaats. Voor deze vergaderingen worden stukken verspreid. Deze worden ter voorbereiding gelezen.

Bestuursleden zijn verbonden aan een portefeuille, zoals functie van secretaris of contactpersoon voor één van de campagneraden.

Ter voorbereiding van bepaalde agendapunten of stukken is het soms nodig dat een delegatie van het bestuur meedenkt met voorbereiding. Verder kunnen bestuursleden worden betrokken bij sollicitatiegesprekken met nieuwe bestuurskandidaten.

 

Dagelijks Bestuur

Leden van het Dagelijks Bestuur vergaderen tweemaal per maand. Voor deze vergaderingen worden stukken verspreid. Deze worden ter voorbereiding gelezen.

Tevens zijn bestuursleden verbonden aan verschillende portefeuilles (zie boven bij Algemeen Bestuur). Hier horen ook de centrale diensten bij.

Leden van het Dagelijks Bestuur hebben een representatieve functie ten behoeve van de vereniging en worden derhalve eens in zoveel tijd verwacht aanwezig te zijn bij gelegenheden waar representatie door het bestuur gevraagd wordt.

Ter voorbereiding van bepaalde agendapunten of stukken is het soms nodig dat een delegatie van het bestuur meedenkt met voorbereiding.

Voor de specifieke functies binnen het Dagelijks Bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) gelden ook specifieke taken (werkgeversfunctie, relatie directie, idem hoofd financiële dienst, interne bijeenkomsten, sollicitatiegesprekken, etc.).

 

Overige bestuurswerkzaamheden

Het bestuur houdt eens per jaar een “retraite” (op een vrijdagavond met een aansluitende zaterdag) om over de ontwikkeling van Milieudefensie op langere termijn na te denken.

De vergaderingen vinden plaats in de avonduren. De termijn van het bestuurslidmaatschap bedraagt drie jaar, met de mogelijkheid zich éénmaal herkiesbaar te stellen.

Tijd

De hoeveelheid tijd die bovengenoemde taken inhouden staat hieronder vermeld (plusminus):

Omschrijving taak
Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur
Voorbereiden vergaderingen 2 uur/maand 4 uur/maand
Vergaderingen bijwonen 3 uur/maand 6 uur/maand
Deelnemen aan campagneraden/Overleg Centrale diensten 1-3 uur/maand 1-3 uur/maand

Deelnemen aan voorbereidingen agendapunten, sollicitatiegesprekken e.d. 10 uur/jaar 20-30 uur/jaar
Retraite bestuur 8 uur/ jaar 8 uur/ jaar
Aanwezigheid ALV (tweemaal/jaar) 16 uur/jaar 16 uur/jaar
Representatie door Dagelijks Bestuur
15 uur/jaar

 

 

Document acties