Ons verhaal

Veelgestelde vragen

07 februari 2018

Jullie hebben het over eerlijk, maar het moet toch vooral veel sneller?

Het klimaatbeleid moet eerlijker. Als dat niet gebeurt, is het risico levensgroot dat we juist vertraging oplopen en we onze doelen niet halen. Grote vervuilende bedrijven betalen op dit moment bijna niets en krijgen veel geld om duurzamer te worden. Gewone mensen betalen de rekening en lagere inkomens naar verhouding het meest. En die rekening loopt op, want burgers gaan steeds meer betalen voor hun energierekening. Als dat niet verandert kunnen we zomaar de steun in de samenleving voor het klimaatbeleid verspelen. Dan lopen we vertraging op. En het gaat ook sneller als groene alternatieven bereikbaar zijn voor iedereen. We hebben iedereen nodig. Pas dan kunnen we sneller van het gas af, uitstoot verkeer verminderen, etc.

Jullie zeggen dat mensen isolatie en zonnepanelen niet kunnen betalen, maar er is toch subsidie? 

Subsidies en gunstige regelingen helpen bedrijven en burgers om te verduurzamen. Dat is belangrijk, omdat we zo snel mogelijk moeten stoppen met olie, kolen en gas. Maar die maatregelen dekken maar een stukje van de totale kosten (een kwart) van bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen. Het grootste deel moet je zelf betalen. En dat kan simpelweg niet iedereen. Wij hebben bijvoorbeeld laten onderzoeken wat er gebeurt als het klimaatbeleid niet eerlijker wordt en dan zie je dat vooral een grote groep mensen met lagere en middeninkomens die een koophuis hebben in de problemen komen. Natuurlijk levert het ook iets op als je huis energiezuinig en duurzaam wordt, maar daar pluk je pas veel later de vruchten van.

Jullie doen uitspraken over het regeerakkoord, maar dat is toch nog geen beleid?

De voorspellingen in het rapport van CE Delft zijn inderdaad gebaseerd op wat in het regeerakkoord van Rutte III staat. We laten zien wat de effecten zijn van de concrete voorstellen die worden genoemd in het regeerakkoord. Onze conclusie is dat die effecten de lastenverdeling oneerlijker maken. Natuurlijk zijn die plannen nog niet definitief en is het nieuwe energieakkoord een mooi moment om de koers te veranderen.

Het is toch logisch dat lage inkomens relatief meer betalen voor energie en energiebelasting? Ze betalen relatief ook meer voor voedsel en kleding.

Tot op zekere hoogte zal er natuurlijk altijd verschil zijn. Maar wij laten zien dat het regeerakkoord de verschillen alleen maar groter maakt. Kwetsbare mensen moeten nog meer betalen en de vervuilende industrie relatief het minst. We hebben iedereen nodig om klimaatverandering te stoppen. Het moet iets van ons allemaal worden. Maar dan moeten we wel allemaal mee kunnen doen: overheid, bedrijven en burgers.

Kun je bedrijven en burgers wel met elkaar vergelijken?

Wij vinden: je kunt best een objectieve vergelijking maken tussen enerzijds de vervuiling die burgers en bedrijven veroorzaken, en anderzijds de energiebelastingen die burgers en bedrijven betalen. Dan zie je dat het idee dat de vervuiler betaalt, is vastgelegd in de Nederlandse wet. En alle economen zijn het ermee eens dat dat idee een belangrijke basis is voor een effectief en efficiënt klimaatbeleid. Nu betaalt een gemiddeld huishouden 10x meer voor het verlagen van hun CO2-uitstoot dan bedrijven.

Je kunt bedrijven wel meer belasten, maar die kosten berekenen zij uiteindelijk toch weer door naar de burger?

Als vervuilende producten meer belast worden, volgt daaruit dat groene, duurzame producten relatief goedkoper worden. Meer consumenten zullen dus voor die groene alternatieven gaan kiezen. Bedrijven zullen door het belasten van vervuiling gestimuleerd worden om energiezuiniger of duurzamer te gaan produceren om zo kosten te besparen. Zo kunnen we de industrie veranderen.

Dit kabinet is het groenste kabinet ooit. Zo’n vaart zal het toch niet lopen?

Dit kabinet heeft ambitie, maar een belangrijk deel van het nieuwe beleid bestaat uit het in de grond stoppen van CO2 en niet in omschakelen naar groene energie. Dus zo groen is het kabinet niet. En eerlijk is het klimaatbeleid zeker niet. Grote, vervuilende bedrijven hoeven van dit kabinet bijna niets te betalen. Gewone Nederlanders draaien vooral op voor de kosten. Wij proberen minister Wiebes ervan te overtuigen dat we iedereen nodig hebben om klimaatverandering te stoppen en dat dat ook kan.

Maar bedrijven komen toch in de problemen als ze meer moeten gaan betalen? Ze kunnen dan niet meer meekomen vanwege buitenlandse concurrentie.

Dat is onzin. Alle landen die het klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend – en dat zijn bijna alle landen ter wereld – moeten straks aan dezelfde doelen voldoen. Zij zullen dus soortgelijke maatregelen nemen; zonder die maatregelen is het namelijk onmogelijk om die doelen te halen. Hoe eerder bedrijven beginnen, hoe groter de voorsprong. Bovendien valt er ook veel geld te verdienen in de transitie (met groene alternatieven).

Mensen hebben toch ook een eigen verantwoordelijkheid?

Zeker. Maar als we Nederland duurzaam willen maken zullen we het wel met zijn allen moeten doen. En dan zullen we mensen die het niet kunnen betalen moeten helpen. Als we dat niet doen komen zij in grote financiële problemen. Dat is nergens voor nodig. Ook grote, vervuilende bedrijven hebben een verantwoordelijkheid, maar zij betalen nu nog bijna niets. Als zij hun deel betalen, kunnen we huishoudens helpen. Dan dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten en betaalt de vervuiler. Dat is wel zo eerlijk.

Waar moet het geld vandaan komen?

We kunnen ervoor zorgen dat subsidies vooral bij mensen terechtkomen die ondersteuning nodig hebben. En we kunnen voor extra geld zorgen door grote, vervuilende bedrijven mee te laten betalen. Zij betalen nu nog bijna niets.

Ligt de oplossing niet veel meer in collectieve oplossingen?

Wij geloven dat de overheid in het klimaatbeleid een heel belangrijke, sturende rol heeft. In haar rol als regisseur kan de overheid bijvoorbeeld obstakels wegnemen en zorgen dat alternatieven snel groot en dus goedkoper kunnen worden.