Dossier Luchtkwaliteit

Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2012: normen worden niet gehaald

Foto: Michiel Wijnbergh

Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2012: normen worden niet gehaald

04 september 2013

Amsterdam, 3 september 2013 - Op 3 september heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2012 uitgebracht. Hierin staat welke concentraties fijnstof, stikstofdioxide en andere luchtvervuilende stoffen in 2012 zijn gemeten door de meetstations van het RIVM, de GGD Amsterdam en de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Wij geven hier onze belangrijkste conclusies uit dit jaaroverzicht.Norm wordt niet gehaald

Zoals ieder jaar luidt de boodschap dat de lucht langzaam iets schoner wordt, maar niet snel genoeg. Als we op deze manier doorgaan, voldoen we volgens het RIVM in Nederland in 2015 niet overal aan de dan verplichte norm voor stikstofdioxide. In een recente brief van Minister Schultz schreef zij nog dat zij er vertrouwen in had dat auto's in 2015 schoner zijn en de norm dan niet meer overschreden wordt. Daarom zag zij geen redenen om de maximumsnelheid van 100 km/u op de A13 in Rotterdam terug te draaien naar 80 km/u. Uit de nu uitgekomen rapportage blijkt eens te meer dat deze redenering geen stand houdt. Bovendien is de lucht ook onder de norm verre van gezond. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt onder andere voor fijnstof normen aan die twee keer zo laag liggen als de nu geldende normen.

Gunstig weer

Op ongeveer de helft van alle verkeersbelaste meetlocaties lag de concentratie stikstofdioxide in 2012 boven de norm van 40 microgram per kubieke meter. Deze locaties liggen vooral in de grote steden, dus daar waar veel mensen wonen. Vooral in Amsterdam en Rotterdam wordt op veel plaatsen niet aan de norm voldaan. Het vrij natte weer van 2012 was gunstig vanuit het perspectief van fijnstof: het regent dan vaker uit lucht. Mede daarom zijn er niet veel overschrijdingen van de fijnstofnorm geconstateerd. Die norm (ook 40 microgram per kubieke meter jaargemiddeld) was in 2012 voor het eerst voor het gehele jaar verplicht. De norm voor stikstofdioxide is verplicht vanaf 2015.

Onzekerheden

Het RIVM wijdt een uitgebreid hoofdstuk aan alle onzekerheden bij de metingen en de modellen. Helaas is hierbij niet, zoals bij de rapportage over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) vorig jaar is gedaan, een analyse gemaakt van de invloed van deze onzekerheden op het aantal overschrijdingen. Toen bleek dat het veel waarschijnlijker is dat het aantal normoverschrijdingen zoals door modellen berekend hoger uitpakt dan lager.

Goed nieuws

  • De concentraties luchtvervuiling nemen nog steeds af.
  • Veel locaties voldoen inmiddels aan de wettelijke grenswaarden.


Slecht nieuws

  • De concentraties luchtvervuiling dalen lang niet snel genoeg.
  • De concentraties NO2 overschrijden bij gelijkblijvend beleid in 2015 de wettelijke grenswaarden.
  • De afnames in 2011 en 2012 zijn in belangrijke mate te wijten aan gunstig weer en een stagnatie in de verkeergroei, bij ongunstig weer en aantrekkende economie leidt dat tot veel extra vervuiling.
  • De onzekerheden in de gebruikte modellen en de voorspellingen van de concentraties zijn heel groot. Hiervoor worden nu geen marges gebruikt.
  • Een kleine meevaller leidt tot amper minder overschrijdingslocaties van de norm. Een kleine tegenvaller leidt tot heel veel extra overschrijdingen.


Meer informatie