Lokaal

Milieudefensie Breda, Natuur- en Milieuvereniging MARKKANT

Milieudefensie Breda, Natuur- en Milieuvereniging MARKKANT

22 maart 2011

Markkant is een vereniging van circa 130 leden die wonen in Ulvenhout, Bavel en Breda-Zuid. De vereniging zet zich in voor behoud en versterking van natuurwaarden in het buitengebied van Breda. Daarnaast geeft zij voorlichting aan de burgers om te komen tot een meer milieuvriendelijk (consumptie)gedrag.

Het gebied ten zuiden en zuidoosten van Breda staat onder zware druk door de grote vraag naar bedrijfsterreinen, verkeersvoorzieningen en woninglocaties. Tegelijk is dat een kwetsbaar gebied met grote landschappelijke waarden.
Markkant probeert de plannen van de gemeente en particulieren zodanig te “sturen” dat de natuur zoveel mogelijk wordt ontzien en eventuele schade gecompenseerd wordt. Daarbij ondervindt het bestuur veel steun van de Brabantse Milieufederatie. Markkant is toegetreden tot de Raad van Aangeslotenen, een zelfstandige entiteit binnen de BMF (in de Statuten van de BMF is hierin voorzien). Daarnaast zijn er veel contacten met Staatsbosbeheer en het Instituut Voor Natuuronderzoek (IVN).

Zaken die in 2011 aandacht vroegen waren:

 • Rechtszaak Ontwerpbestemmingsplan buitengebied Breda Zuid.

 • Natuurherstel Markdal.

 • Ontwikkelingen rondom het Landgoed de Klokkenberg (nieuwe bestemming).

 • Parkeerproblemen rondom Bouvigne en het kantoor van het Waterschap.

 • De landschappelijke reconstructie van het gebied De Baronie.

 • Aandacht bij de gemeente voor milieuvriendelijk groenbeheer.

 • Het in kaart brengen van waardevolle bomen.

 • Maatregelen tegen overmatige verlichting in natuurgebieden.

 • Het Groenetafeloverleg met o.a. verantwoord bomenbeleid.

 • Toezien op regelhandhaving op het gebied van natuur en milieu.

 • Het beheer van de buitenruimte van Breda in het algemeen.

Verdere bijzonderheden:


 • We verlenen faciliteiten aan een groep van circa 25 vrijwilligers die periodiek zwerfvuil inzamelen op een vast traject.

 • Driemaal per jaar ontvangen de leden een uitgebreide Nieuwsbrief.

 • Elk jaar presenteren we ons met een stand op de Braderie van Bavel-Anno.