Klimaatverandering

Klimaatverandering

27 oktober 2015

Klimaatverandering Waarom klimaatverandering een zorg is  

Aarde

Dit ernst van de situatie is nog lang niet tot iedereen doorgedrongen. Met dit informatieblad willen we aantonen dat het vijf voor twaalf is. Maar ook dat ieder van ons een keuze heeft om in beweging te komen, om deel van de oplossing uit te maken. Samenwerking als nooit tevoren—lokaal en internationaal—is nodig om het tij te keren, voordat het proces van klimaatverandering onomkeerbaar is.
 
IPCC—en wat de Wetenschap ons verteld

ipcc

Het IPCC heeft diverse scenario’s uitgewerkt. Ze laten o.a. zien wat er zou kunnen gebeuren als we niets doen. Het maakt overduidelijk dat de gevolgen van “Business as usual”, het doorgaan op de bestaande weg, rampzalig zijn. De CO2‐uitstoot moet drastisch omlaag. Voor de Westerse wereld binnen 40 jaar wel 80 tot 90% minder dan nu. In feite vraagt het van ons om uit het fossiele brandstoftijdperk te stappen! Een extra uitdaging hierbij zijn de opkomende economieën die nu ook steeds meer gaan produceren en consumeren, zoals China, India, Brazilië en Afrika. De beslissingen die we nu nemen heeft effect op generaties na ons. Alles wat we nu nalaten, is de komende eeuwen niet terug te draaien, en de effecten worden alleen maar sterker naarmate we langer wachten.
 
Twijfel? Wetenschappers zijn het met elkaar eens!

Ook al zaaien klimaatsceptici en artikelen in kranten soms twijfel, de wetenschappers zijn het nadrukkelijk met elkaar eens over de grote lijn.
 
Broeikasgassen

De klimaatvoorspellingen van het IPCC laten een toename van broeikasgassen zien. Dit heeft een direct verband met toenemende opwarming van de atmosfeer, met circa 3 OC in 2100. De effecten lijken vooralsnog beperkt. In “The Long Thaw” kijkt David Archer verder.Welke lering voor de (verre) toekomst kunnen we trekken uit het verleden? Het huidige CO2 niveau in de atmosfeer is in 650.000 jaar niet zo hoog geweest. Doorgaan op de huidige weg heeft op lange termijn grote gevolgen. Waar alle wetenschappers het met elkaar over eens zijn, is dat wij mensen een impact hebben, en klimaatverandering een gevolg is van ons gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook door landbouw, veeteelt, ontbossing en verandering van landgebruik. Wat de effecten precies zijn, en wanneer die optreden, daarover verschillen de inzichten. Juist daarom wordt er veel onderzoek gedaan. Versnellingen in het proces zijn nu al zichtbaar, en nemen alleen maar toe. Als kantelpunten worden bereikt slaat het ecosysteem op hol, ongeacht wat wij doen. Het proces is dan onomkeerbaar, en de effecten ijlen nog millennia na.

Wat de gevolgen kunnen zijn


Beeld van de opwarming in de afgelopen decennia
Opwarming
 • Het ijs op de noordpool, landijs op bijvoorbeeld Groenland, gletsjers verdwijnen. Ook het ontdooien van 50.000 jaar oude fossiele resten in het permafrost produceert extra CO2 en Methaan
• Zeespiegelstijging. De schattingen lopen uiteen van tussen de 59 cm en mogelijk zelfs 2 meter in 2100, en in de eeuwen daarna zelfs tientallen meters. Dit leidt tot overstromingen van grote gebieden op de wereld
• Opwarming en verzuring van de oceanen leidt tot planktonsterfte (goed voor 50% van de • zuurstofaanmaak in de wereld), en aantasting van koraalriffen, de broedkamer van de oceanen .
• Verandering van de (warme) golfstroom in de oceaan waardoor gematigde gebieden (zoals Nederland) extremer worden.
• De biodiversiteit op Aarde verandert. Vele planten en diersoorten worden met uitsterven bedreigd.
• Klimaatverandering kan waterschaarste in diverse regio's groter maken
• Lokale klimaatveranderingen kunnen leiden tot uitdroging en woestijnvorming, met gevolgen voor landbouwgrond
• Grote klimaatverandering hebben effect op natuur en mensen. Delen van de wereld worden onbewoonbaar. Dit heeft gevolgen voor de voedselvoorziening voor ons allemaal.
• Volksverhuizingen zijn te verwachten, met alle problematiek van dien.
 
De oorzaken aanpakken

De uitdaging is groot. Het IPCC heeft een programma opgesteld om de CO2‐uitstoot te stabiliseren tot een niveau dat op natuurlijke wijze door de aarde is te absorberen.

350

Voor de Westerse wereld betekent dit een vermindering van 80 tot 90% van de huidige CO2 uitstoot in 2050. Om dit te kunnen bereiken moeten we NU beginnen! In het IPCC programma is 2050 als deadline gekozen, zodat we de tijd hebben om innovatieve oplossingen op te realiseren!

De oplossingen

Oplossingen zijn er al. Met alle technologieën die ons inmiddels ter beschikking staan kunnen we de omslag maken. Dat vraagt wel enorme inspanningen, op alle fronten tegelijk. Ondanks de ernst van de situatie is het nog niet te laat. Tenminste, als wij mensen een manier vinden om samen te werken als nooit tevoren. Samenwerking—wereldwijd en op lokaal niveau —is absolute noodzaak. Er gebeurt gelukkig al veel, maar wat al wel in beweging is, is bij lange na niet voldoende. Helaas speelt eigenbelang van mensen, bedrijven en landen een blokkerende rol. Het uitblijven van echte beslissingen in de klimaatconferenties getuigen daarvan.
 
De uitdaging
Planeet

De crisis daagt ons uit om een cultuuromslag te maken naar een duurzame samenleving. Het is niet zozeer de klimaatverandering die een ongemakkelijke waarheid is. Het is eerder dat we afscheid moeten nemen van onze eenzijdige oriëntatie op economische belangen, waardoor gevolgen voor mens en milieu onvoldoende meewegen in onze keuzes. En er is haast bij geboden! Onderzoek naar kantelpunten laten zien dat het ernst is. Hoe meer we ons hiervan bewust zijn, hoe meer verantwoordelijkheid we er voor kunnen nemen. De klimaatveranderingen zijn in feite een oproep aan ons om uit het fossiele brandstoftijdperk te stappen. Zij nodigen ons uit de transformatie aan te gaan naar een
nieuwe—op duurzame waarden gerichte—economie. Dat is niet alleen noodzakelijk, het biedt ook kansen. Juist voor Nederland als innovatieland!
 
Wat kun je zelf doen?

• (H)erken de ernst van de situatie. Informeer jezelf….
• Tips voor wat je zelf kunt doen
o Bewust kopen en consumeren
o Afval scheiden
o Stem laten horen—uitdragen van de boodschap
o Stem laten gelden—bij verkiezingen
o Eigen energieverbruik optimaliseren—fietsen, zuinige auto, verwarming, isolatie, zonnepanelen, e.v.a.
o Milieudefensie steunen
• Samenwerking zoeken.
Hoe je dat kunt doen? Bijvoorbeeld in lokale (energie)coöperaties, maar zeker ook in je eigen werkomgeving. Zoek gelijkgestemden op, en kijk wat mogelijk is. Innovatieve verandering komt van mensen die samen verantwoordelijkheid willen nemen, en in actie komen.
• Deel je ervaringen, en inspireer anderen

Bronnen