Lokaal

Stichting Milieugroep Bunnik

Stichting Milieugroep Bunnik

14 februari 2011

Over ons

De Milieugroep Bunnik is, als onderafdeling van de landelijke Milieudefensie, begin 1990 opgericht door een groep enthousiaste inwoners van de gemeente Bunnik. Het voornaamste milieuonderwerp was destijds het afvalstromenbeheer. Anno 2008/2009 is de toenemende druk van vooral infrastructuurplannen op ons mooie Kromme Rijngebied onze grootste zorg. In maart 2008 is de Stichting Milieugroep Bunnik opgericht, teneinde Milieugroep Bunnik in staat te stellen zo nodig als rechtspersoon in rechte op te treden. De milieugroep vergadert ongeveer een maal in de 2 maanden. Over alle activiteiten wordt publiciteit gemaakt door middel van ingezonden artikelen in de lokale pers, interviews en vanaf medio 2012, berichten op de website www.milieudefensie.nl/lokaal/bunnik  De pers zoekt ons ook steeds meer zelf op.

Contact

  • Plaats: Bunnik
  • Oprichtingsjaar: 1990
  • Contactpersoon: Erik Rekswinkel
  • Contact: bunnik@milieudefensie.nl, 030 6572 604 of 06 1506 8523
  • Aantal actieve leden: 4Archief

Activiteiten in 2012

 A12/Salto: In samenwerking met voornamelijk BLOUS zal inspraak en beleidsbeïnvloeding worden aangewend om een tracé dwars door het buitengebied van Bunnik, ter ontsluiting van Houten-oost, tegen te houden. Er zijn betere alternatieven die niet serieus in de MER-procedure zijn meegenomen. Hoewel ook de gemeenteraad van Bunnik zich tegen het project heeft gekeerd (vanwege het niet nakomen van afspraken binnen A12/SALTO met het BRU) kan deze geen verder verzet bieden omdat de planvorming onder de Crisis en Herstel Wet (CHW) is geschoven. In 2011 is een concept-inpassingsplan gepresenteerd waartegen bezwaren konden worden ingediend. Verzet zal zich voornamelijk richten op de overschrijding van fijnstof- en geluidsnormen. De Milieugroep ondersteunt daarin het op dit vlak actieve BLOUS. Gekeken wordt nog of met de palmares-buisjes van Milieudefensie relatief eenvoudig een betrouwbare indruk van de fijnstofconcentratie in Bunnik en Odijk te krijgen is.

Omlegging Koelaan: De Milieugroep Bunnik heeft zich altijd, samen met Werkgroep Natuurlijk Zeist-West en Stichting Milieuzorg Zeist e.o. tegen omlegging van de Koelaan over de Rumpst verklaard en zal ook in 2012 attent blijven op eventuele hernieuwde pogingen om deze optie op de agenda te krijgen. Positief is dat de ondertunneling bij station Driebergen-Zeist vervroegd wordt (2015), waardoor de Julianalaan/Sportlaan verder ontzien zal worden door forensen uit Zeist-west. Hopelijk zullen ook de geplande aanpassingen aan de Julianalaan voor 2012, de veiligheid verbeteren.

Herstructurering bedrijventerrein “De Raaphof”: De gemeente Bunnik is in 2011 vrij soepel akkoord gegaan met enerzijds het legaliseren van het huidige Kassing industrieterrein en anderzijds een uitbreiding van dit terrein met circa 7 ha. De Milieugroep voorziet problemen voor het beschermde natuur monument “het Raaphofse bosje”. Het verdere verloop wordt via de gemeenteraadstukken goed in de gaten gehouden. Zo nodig zal worden ingesproken.

Coördinatiecommissie Odijk-West: De milieugroep had zitting in genoemde commissie waarbij in eerste instantie aanvullingen op het visie-document zijn gegeven (duurzaamheidstoetsing). In overleg met B. Silvester, PL van de gemeente Bunnik, is geconcludeerd dat de Milieugroep in het verdere verloop beter past in de klankbordgroep. Omdat de planvorming echter momenteel geminimaliseerd is, heeft de Milieugroep zich een meer offensieve rol aangemeten (o.a. inspreken Open Huis). In 2012 zal de planvorming m.b.t. een minimum-variant van het oorspronkelijke plan, kritisch aan de destijds door de gemeente zelf beleden duurzaamheidsdoelstellingen, worden getoetst. Bescherming van het Raaphofse bosje is een tweede belangrijk punt.

Ring Utrecht: De dramatische plannen (onder meer een weg tussen Amelisweerd en Bunnik), zoals gepubliceerd in de Startnotitie Ring Utrecht, zijn gelukkig sinds eind 2009 van de baan. De Milieugroep zal alert blijven op de uitvoering van en eventuele protestacties tegen de voorziene verbreding van de A27. Waar nodig zal de wens van verbetering van het OV ingebracht worden.
De huidige verbreding van de A12 tot aan Veenendaal heeft in de gemeente Bunnik een beperkt aantal bomen gekost. Ter compensatie is door RWS een natuurgebied tussen Odijk en A12 ingericht. Een kilometer verderop wordt (als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur) in 2012 een wildpassage tunnel onder de A12, ter hoogte van de Zeisterweg, geopend. De Milieugroep heeft via de milieugroep Natuurlijk Zeist-West aangegeven graag op termijn betrokken te willen worden bij eventuele wildpassage-tellingen.

Autodelen: De milieugroep is actief binnen de autodeel-organisatie Wheels4all. Autodelen zal zowel in Bunnik als Odijk blijvend worden gepromoot. In Werkhoven wordt nog steeds getracht een locatie te starten. In Bunnik is sinds 2011 ook een elektrische auto te reserveren. De tweede auto in Odijk staat op de tocht door verminderd gebruik. Dit zal ook in 2012 aandacht vragen. De Milieugroep zal tijdens de jaarlijkse Bunnik-fair ook dit jaar in september deelautogebruik voor het voetlicht brengen en door middel van diverse berichten en foto’s in Bunniks Nieuws en/of Nieuwsbode of aan de andere kant, deelautogebruik in de gemeente blijven stimuleren.

AF-terrein en MFA Bunnik: Bouw van het AF-terrein en MFA Bunnik zal kritisch worden gevolgd. Onder andere wordt gekeken of de beloofde duurzame aspecten in de bouwplannen gerealiseerd zullen worden.
Uitbreiding Bunnik: Een particulier initiatief om een aantal woningen aan de rand van Bunnik langs de Kromme Rijn te bouwen (Cammingalaan) zal kritisch worden gevolgd. Een deel van de woningen is in buitengebied, buiten de rode contourlijn gepland. De Milieugroep is tegen bebouwing in dit gebied.

Vervoersplan: Het al in 2009 geplande gemeentelijk vervoersplan is op de lange baan geschoven. De Milieugroep was van plan om het nieuw op te stellen Gemeentelijk Vervoersplan kritisch tegen het licht te houden, dan wel de gemeente te gaan houden aan haar voornemens. Dit was in 2011 nog niet mogelijk. In het Milieuprogramma 2012 is de opstelling van het vervoersplan echter wel gepland en zal de opstelling ervan worden gevolgd. Nu de OV-fiets en uitbreiding van de fietsenstalling bij het station in Bunnik in 2011 zijn gerealiseerd is het zaak door te pakken. Waar mogelijk zal aandacht worden gevraagd voor verbetering van fietsvoorzieningen (m.n. fietsparkeervoorzieningen in de centra en bij bushaltes). Indien nodig zal ook het gebruik van de OV-fiets gepromoot worden bij bedrijven en recreatiebestemmingen in Bunnik. De Milieugroep werkt samen met de nieuwe Bunnikse afdeling van de Fietsersbond.

Biologisch consumeren: Met ook weer in 2011 de deelname aan de EKO-tellingen wordt de vinger aan de pols gehouden over het aanbod van biologische en Fair Trade producten van alle lokale supermarkten. Hopelijk wordt de stabilisatie in 2011, in 2012 weer omgezet in een stijging. De Milieugroep schrijft altijd een stukje in de lokale bladen naar aanleiding van de uitkomst van de tellingen in de gemeente, ook gerelateerd aan de landelijke cijfers en zal dat ook eind 2012 weer doen. Waarschijnlijk wordt vlak voor de Kerst een actie voor één van de supermarkten in de gemeente gehouden waarbij (met groene koksmutsen?) we winkelend publiek zullen wijzen op de mogelijkheden van duurzamere kerstmaaltijden.

Millennium gemeente: Door een werkgroep in Bunnik is toenadering gezocht om in het kader van Bunnik Millenniumgemeente, Fair Trade in de gemeente te promoten. De Milieugroep levert hieraan een bijdrage en heeft nu nog zitting in 1 commissie.